„EMSI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000308761
Numer REGON: 240957723
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-07-07
Ostatni wpis Nr wpisu43Data dokonania wpisu2022-06-25
Sygnatura akt[RDF/393733/22/324]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-07-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EMSI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-07-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-07-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE gmina M. SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE miejscowość SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE2008-07-07 do dziś
2. Adresmiejscowość SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ulica MICHAŁKOWICKA nr domu 77 kod pocztowy 41-100 poczta SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE kraj POLSKA 2008-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.06.2008 ROKU, SPORZĄDZONY PRZED ASESOREM NOTARIALNYM TYMOTEUSZEM GRAJNEREM ZASTĘPUJĄCYM NOTAIUSZA BOŻENĘ GÓRSKĄ-WOLNIK, Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 6/4, REP. A NUMER 8814/2008.2008-07-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-07-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-07-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEMBRONIEWICZ2008-07-07 do dziś
2. ImionaMAREK STANISŁAW2008-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-07-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały634 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 317.000,00 ZŁ2008-07-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-07-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego340000,00 ZŁ2008-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1325000,00 ZŁ2008-07-07 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-07-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM DZIAŁAJĄCYM W GRANICACH UMOCOWANIA.2008-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEMBRONIEWICZ2008-07-07 do dziś
2. ImionaMAREK STANISŁAW2008-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-07-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-07-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2008-07-07 do dziś
225 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2008-07-07 do dziś
326 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2008-07-07 do dziś
428 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-07-07 do dziś
533 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2008-07-07 do dziś
646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-07-07 do dziś
747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-07-07 do dziś
864 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-07-07 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2008-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2010 okres 07.07.2008 -31.12.20092010-07-30 do dziś
2data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-14 do dziś
3data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-13 do dziś
4data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-25 do dziś
5data złożenia 31.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-10 do dziś
6data złożenia 08.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-19 do dziś
7data złożenia 05.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-15 do dziś
8data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
9data złożenia 23.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-23 do dziś
10data złożenia 10.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
11data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
12data złożenia 28.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-28 do dziś
13data złożenia 25.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego107.07.2008 -31.12.20092010-07-30 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-07-14 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-09-13 do dziś
401.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-25 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-10 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-19 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-15 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-23 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-28 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu107.07.2008 -31.12.20092010-07-30 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-07-14 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-09-13 do dziś
401.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-25 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-10 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-19 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-15 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-23 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-28 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów