ASTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000308657
Numer REGON: 141394923
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-06-24
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2018-12-03
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/79947/18/713]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-06-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141394923 NIP 52524369172011-09-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-06-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-06-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-06-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA kod pocztowy ——- poczta ——- kraj POLSKA 2013-12-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuASTRON ZAKŁAD PRODUKCYJNY NR 1 W JUGOWEJ2011-09-28 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina DOBROMIERZ miejscowość JUGOWA2011-09-28 do dziś
3. Adresmiejscowość JUGOWA ulica JUGOWA nr domu 37A kod pocztowy 58-173 poczta ROZTOKA kraj POLSKA 2011-09-28 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.04.2008, NOTARIUSZ ROBERT DOR, KANCELARIA NOTARIALNA ROBERT DOR-NOTARIUSZ, ANDRZEJ MICOREK NOTARIUSZ S.C. REP. A NR 3999/2008.2008-06-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-06-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-06-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH2010-09-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROWICKI2012-07-16 do dziś
2. ImionaJERZY JAN2012-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000,00 ZŁOTYCH2012-07-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-07-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego250000,00 ZŁ2010-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-06-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2010-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy114 PRODUKCJA ODZIEŻY2008-06-24 do dziś
237 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2008-06-24 do dziś
341 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-06-24 do dziś
442 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2008-06-24 do dziś
543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2008-06-24 do dziś
646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-06-24 do dziś
747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-06-24 do dziś
849 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2008-06-24 do dziś
952 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2008-06-24 do dziś
1056 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2008-06-24 do dziś
1162 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2008-06-24 do dziś
1215 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2008-06-24 do dziś
1363 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2008-06-24 do dziś
1471 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-06-24 do dziś
1573 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-06-24 do dziś
1674 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2008-06-24 do dziś
1781 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2008-06-24 do dziś
1882 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2008-06-24 do dziś
1995 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2008-06-24 do dziś
2016 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2008-06-24 do dziś
2139 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2008-06-24 do dziś
2278 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2008-06-24 do dziś
2318 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2008-06-24 do dziś
2423 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2008-06-24 do dziś
2525 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2008-06-24 do dziś
2626 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2008-06-24 do dziś
2731 PRODUKCJA MEBLI2008-06-24 do dziś
2833 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2008-06-24 do dziś
2936 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2008-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.10.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-11-26 do dziś
2data złożenia 29.10.2012 okres 01.01.2010 - 31.12.20102012-11-26 do dziś
3data złożenia 29.10.2012 okres 01.01.2009 - 31.12.20092012-11-26 do dziś
4data złożenia 29.10.2012 okres 01.01.2008 - 31.12.20082012-11-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 - 31.12.20112012-11-26 do dziś
201.01.2010 - 31.12.20102012-11-26 do dziś
301.01.2009 - 31.12.20092012-11-26 do dziś
401.01.2008 - 31.12.20082012-11-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 - 31.12.20112012-11-26 do dziś
201.01.2010 - 31.12.20102012-11-26 do dziś
301.01.2009 - 31.12.20092012-11-26 do dziś
401.01.2008 - 31.12.20082012-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUBA2018-12-03 do dziś
2. ImionaDAMIAN2018-12-03 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W WARSZAWIE VI WYDZIAŁ CYWILNY, SYGN. AKT VI GC 3554/15. ORAZ ZAKRES JEGO UPRAWNIEŃ - ART. 69 § 1 ZD. 1 KPC.2018-12-03 do dziś
6. Data powołania kuratora06.11.20182018-12-03 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANA POSTANOWIENIEM SĄDU REJONOWEGO DLA M.ST. WARSZAWY W DNIU 4 STYCZNIA 2016 R. W SPRAWIE WAXII NS REJ KRS 13699/15/3402016-01-19 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2016-01-19 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów