„A-Z MEBLE” AGNIESZKA MICHALEWSKA, SYLWIA STRZAŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000308638
Numer REGON: 300006513
Numer NIP: 6070011012
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-06-20
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2023-06-07
Sygnatura akt[RDF/495379/23/285]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2008-06-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 300006513 NIP 60700110122008-06-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A-Z MEBLE” AGNIESZKA MICHALEWSKA, SYLWIA STRZAŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA2008-06-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-06-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-06-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat CHODZIESKI gmina CHODZIEŻ miejscowość CHODZIEŻ2008-06-20 do dziś
2. Adresmiejscowość CHODZIEŻ ulica OFIAR GÓR MORZEWSKICH nr domu 62 kod pocztowy 64-800 poczta CHODZIEŻ kraj POLSKA 2008-06-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„A-Z MEBLE” AGNIESZKA MICHALEWSKA, SYLWIA STRZAŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W CHODZIEŻY2021-12-08 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat CHODZIESKI gmina CHODZIEŻ miejscowość CHODZIEŻ2021-12-08 do dziś
3. Adresmiejscowość CHODZIEŻ ulica UL. MOSTOWA nr domu 1 kod pocztowy 64-800 poczta CHODZIEŻ kraj POLSKA 2021-12-08 do dziś
21. Firma oddziału„A-Z MEBLE” AGNIESZKA MICHALEWSKA, SYLWIA STRZAŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W CHODZIEŻY2021-12-08 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat CHODZIESKI gmina CHODZIEŻ miejscowość CHODZIEŻ2021-12-08 do dziś
3. Adresmiejscowość CHODZIEŻ ulica UL. DWORCOWA nr domu 1 kod pocztowy 64-800 poczta CHODZIEŻ kraj POLSKA 2021-12-08 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki124.02.2005 R. -UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ. 05.05.2008 R. -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ DOSTOSOWUJĄCA DO PRZEPISÓW O SPÓŁCE JAWNEJ. 30.05.2008 R. ZMIANA UMOWY: § 3 PKT 5, § 2, § 4.2008-06-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-06-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2008-06-20 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ: „A-Z MEBLE” AGNIESZKA MICHALEWSKA, SYLWIA STRZAŁKOWSKA SPÓŁKA CYWILNA W SPÓŁKĘ JAWNĄ: „A-Z MEBLE” AGNIESZKA MICHALEWSKA, SYLWIA STRZAŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA 5 MAJA 2008 ROKU -STOSOWNIE DO POSTANOWIEŃ ART. 26 § 4 KSH. WSPÓLNICY PRZEKSZTAŁCONEJ SPÓŁKI CYWILNEJ WPISANI DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 1. AGNIESZKA MICHALEWSKA POD NUMEREM 3849/2000 (EWIDENCJA PROWADZONA PRZEZ BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY). 2. SYLWIA STRZAŁKOWSKA POD NUMEREM 5144/2005 (EWIDENCJA PROWADZONA PRZEZ BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY) REGON: 300006513.2008-06-20 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALEWSKA2008-06-20 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MARIA2008-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2008-06-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-06-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZAŁKOWSKA2008-06-20 do dziś
2. ImionaSYLWIA MAGDALENA2008-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-06-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-06-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2008-06-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-06-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-06-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW.2008-06-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALEWSKA2008-06-20 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MARIA2008-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZAŁKOWSKA2008-06-20 do dziś
2. ImionaSYLWIA MAGDALENA2008-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-06-20 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-06-20 do dziś
374 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2008-06-20 do dziś
443 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2008-06-20 do dziś
564 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-06-20 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-06-20 do dziś
747 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-01 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-19 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów