APTEKA „WRZOSOWA” BOJARSKA-BARANOWSKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000308506
Numer REGON: 300868723
Numer NIP: 6671729493
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-06-19
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2024-04-15
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/6259/24/856]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2008-06-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „WRZOSOWA” BOJARSKA-BARANOWSKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI2021-03-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-06-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat SŁUPECKI gmina STRZAŁKOWO miejscowość STRZAŁKOWO2008-06-19 do dziś
2. Adresmiejscowość STRZAŁKOWO ulica GENERAŁA SIKORSKIEGO nr domu 15 kod pocztowy 62-420 poczta STRZAŁKOWO kraj POLSKA 2008-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.04.2008 R. 06.06.2008 R. ZMIENIONO § 10 UMOWY.2008-06-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-06-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALIGÓRA2011-08-30 do dziś
2. ImionaEWELINA KATARZYNA2008-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-08-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-08-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-08-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-06-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARANOWSKA2008-06-19 do dziś
2. ImionaBARBARA KATARZYNA2008-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-06-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-06-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-06-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-06-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-06-19 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-06-19 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-06-19 do dziś
421 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2008-06-19 do dziś
521 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2008-06-19 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2008-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-01-24 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-02-04 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-12 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-14 do dziś
5OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacje o otwarciu likwidacji22.04.2020R. WYPOWIEDZENIE UMOWY SPÓŁKI Z ZACHOWANIEM SZEŚCIOMIESIĘCZNEGO OKRESU WYPOWIEDZENIA, ZE SKUTKIEM NA KONIEC 2020 ROKU PRZEZ WSPÓLNIKA EWELINĘ WALIGÓRĘ.,2021-03-19 do dziś
MITUTA2021-09-29 do dziś
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO2021-09-29 do dziś
2. TbdGRAŻYNA2021-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów