DOBRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000308468
Numer REGON: 141503312
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-06-19
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-04-07
Sygnatura akt[RDF/285093/21/476]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-06-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141503312 NIP 52725807292013-04-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-06-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-06-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-12-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MELOMANÓW nr domu 6 kod pocztowy 00-712 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-12-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.06.2008 R.-ELŻBIETA WARCHOŁ, KANCELARIA PŁASKA & WARCHOŁ PRZY ULICY SZPITALNEJ 8 W WARSZAWIE, NR REPERTORIUM A 10820/2008.2008-06-19 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PODJĘTA NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW W DNIU 30.04.2012 R., REP. A NR 12137/2012, PRZED NOTARIUSZEM ELŻBIETĄ WARCHOŁ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE. ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE PKT 41 I 42.2012-04-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-06-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-06-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRENTFLEJSZ2008-06-19 do dziś
2. ImionaJANUSZ KRZYSZTOF2008-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500 ZŁOTYCH2008-06-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-06-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-06-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-06-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO REPREZENTACJI PRZYSŁUGUJE DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU LUB CZŁONKOWI ZARZĄDU Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).2008-06-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRENTFLEJSZ2008-06-19 do dziś
2. ImionaJANUSZ KRZYSZTOF2008-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-06-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMICHNIOK2016-07-11 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2012-06-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-06-26 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2012-06-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy132 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2008-06-19 do dziś
246 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2008-06-19 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-06-19 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-06-19 do dziś
574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-06-19 do dziś
682 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2008-06-19 do dziś
720 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2008-06-19 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-06-19 do dziś
986 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2012-04-17 do dziś
1086 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2010 okres 09.06.2008 -31.12.20092010-07-23 do dziś
2data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-09 do dziś
3data złożenia 13.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-20 do dziś
4data złożenia 25.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-30 do dziś
5data złożenia 10.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
6data złożenia 16.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
7data złożenia 01.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-07 do dziś
8data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
9data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
10data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
11data złożenia 20.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-20 do dziś
12data złożenia 07.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego109.06.2008 -31.12.20092010-07-23 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-08-09 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-20 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-04-30 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-07 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-20 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu109.06.2008 -31.12.20092010-07-23 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-08-09 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-20 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-04-30 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-07 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-20 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów