AQUADREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000308329
Numer REGON: 141420000
Numer NIP: 1132723523
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-06-17
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-03-08
Sygnatura akt[RDF/279456/21/881]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-06-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141420000 NIP 11327235232014-03-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUADREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-10-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-06-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-06-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA kraj POLSKA 2016-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.05.2008 MAREK MAJCHRZAK KANCELARIA NOTARIALNA WARSZAWA UL. POLNA 22 BL.13 REPERTORIUM A NR 3072/20082008-06-17 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.09.2008, REP. A NR 5824/2008, MAREK MAJCHRZAK NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA UL. POLNA 22 LOK. 13, ZMIENIONO PARAGRAF 22008-10-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-06-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-06-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOGAL2008-06-17 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2008-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH2008-06-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-06-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-06-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2008-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOGAL2008-06-17 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2008-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-06-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2008-06-17 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-06-17 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-06-17 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-06-17 do dziś
573 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-06-17 do dziś
673 1 REKLAMA2008-06-17 do dziś
771 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-06-17 do dziś
825 11 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2008-06-17 do dziś
923 1 PRODUKCJA SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA2008-06-17 do dziś
1023 20 Z PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH2008-06-17 do dziś
1123 31 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH KAFLI I PŁYTEK2008-06-17 do dziś
1223 32 Z PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY2008-06-17 do dziś
1325 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-06-17 do dziś
1427 12 PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2008-06-17 do dziś
1541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.03.2014 okres OD 17.06.2008 DO 31.12.20082014-03-17 do dziś
2data złożenia 12.03.2014 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-03-17 do dziś
3data złożenia 12.03.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-03-17 do dziś
4data złożenia 12.03.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-03-17 do dziś
5data złożenia 12.03.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-17 do dziś
6data złożenia 22.07.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-09 do dziś
7data złożenia 22.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
8data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-09 do dziś
9data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-03-08 do dziś
10data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-03-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.06.2008 DO 31.12.20082014-03-17 do dziś
2OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-03-17 do dziś
3OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-03-17 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-03-17 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-17 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-09 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-09 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-03-08 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-03-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.06.2008 DO 31.12.20082014-03-17 do dziś
2OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-03-17 do dziś
3OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-03-17 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-03-17 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-17 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-09 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-09 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-03-08 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów