BUMA CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000308299
Numer REGON: 120693303
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-06-18
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2021-05-26
Sygnatura akt[RDF/293676/21/120]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-06-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUMA CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-06-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-06-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2008-06-18 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica WADOWICKA nr domu 6 WEJ.11 kod pocztowy 30-415 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2008-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.05.2008 R. NOTARIUSZ ROBERT LUDŹMIERSKI KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZE MARTA PASTERNAK, ROBERT LUDŹMIERSKI SPÓŁKA CYWILNA W KRAKOWIE. REPERTORIUM A NR 7709/20082008-06-18 do dziś
219.03.2010 R., REP. A NR 667/2010, NOT. ROBERT LUDŹMIERSKI, KANCELARIA NOTARIALNA ROBERT LUDŹMIERSKI, AGNISZKA BOCHENEK SPÓŁKA CYWILNA W KRAKOWIE. ZMIENIONO: § 16, § 17; DODANO: § 3 UST. 1 DODANO PKT 33.2010-04-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-06-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-06-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUMA SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3567346922010-04-13 do dziś
4. Numer KRS0000167669 2010-04-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 (JEDEN TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH2010-04-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-04-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2008-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-06-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2010-04-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZALEWSKA FILIPOWICZ2017-11-23 do dziś
2. ImionaANNA2017-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-11-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCHARSKA2010-06-24 do dziś
2. ImionaBEATA MARIA2010-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-03-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2008-06-18 do dziś
264 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2008-06-18 do dziś
364 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-06-18 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2008-06-18 do dziś
570 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2008-06-18 do dziś
673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-06-18 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2008-06-18 do dziś
882 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2008-06-18 do dziś
996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2008-06-18 do dziś
1069 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2015-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2009 okres 19.05.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-31 do dziś
2data złożenia 26.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-24 do dziś
3data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
4data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-09 do dziś
5data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-12 do dziś
6data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
7data złożenia 22.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
8data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
9data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
10data złożenia 15.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
11data złożenia 29.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
12data złożenia 23.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
13data złożenia 26.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego119.05.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-31 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-06-24 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
401.01.2011-31.12.20112012-07-09 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-07-12 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu119.05.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-31 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-06-24 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
401.01.2011-31.12.20112012-07-09 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-07-12 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów