„BUILDING FIRMA BUDOWLANA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000308200
Numer REGON: 220572660
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-06-13
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2020-09-17
Sygnatura akt[RDF/240248/20/603]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-06-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 220572660 NIP 83930566502008-06-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUILDING FIRMA BUDOWLANA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-06-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-06-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SŁUPSKI gmina USTKA miejscowość USTKA2008-06-13 do dziś
2. Adresmiejscowość USTKA ulica ŻEROMSKIEGO nr domu 5 kod pocztowy 76-270 poczta USTKA kraj POLSKA 2008-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.02.2008 R., NOTARIUSZ RADOSŁAW RYNKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUPSKU, REPERTORIUM A NUMER 1686/20082008-06-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-06-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-06-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBELLENS2008-06-13 do dziś
2. ImionaWILLY GUSTAAF2008-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały399 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 199.500,00 ZŁ2012-02-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-02-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2008-06-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-06-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPERZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2008-06-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBELLENS2008-06-13 do dziś
2. ImionaWILLY GUSTAAF2008-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-02-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-06-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBELLENS LEWANDOWSKA2010-07-30 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2008-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 31 Z TYNKOWANIE2016-02-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2016-02-09 do dziś
243 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2016-02-09 do dziś
343 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2016-02-09 do dziś
443 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2016-02-09 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2016-02-09 do dziś
643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2016-02-09 do dziś
741 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-02-09 do dziś
841 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-02-09 do dziś
943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2009 okres 26.02.2008 -31.12.20082009-07-22 do dziś
2data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-30 do dziś
3data złożenia 11.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-30 do dziś
4data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-20 do dziś
5data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-03 do dziś
6data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
7data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
8data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
9data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
10data złożenia 20.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-20 do dziś
11data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
12data złożenia 17.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego126.02.2008 -31.12.20082009-07-22 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-07-30 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-08-30 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-08-20 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-09-03 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-20 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu126.02.2008 -31.12.20082009-07-22 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-07-30 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-08-30 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-08-20 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-09-03 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-20 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów