SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOM”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000308133
Numer REGON: 001307114
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-06-12
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-10-07
Sygnatura akt[RDF/438387/22/545]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2008-06-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001307114 NIP 53713896732008-06-12 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOM”2008-06-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze RS 317 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ GOSPODARCZY2008-06-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-06-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat BIAŁA PODLASKA gmina BIAŁA PODLASKA miejscowość BIAŁA PODLASKA2019-01-10 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁA PODLASKA ulica UL. KSIĘCIA WITOLDA nr domu 19 nr lokalu 15 kod pocztowy 21-500 poczta BIAŁA PODLASKA kraj POLSKA 2019-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu117.05.1988 R. 13.12.2007 R. -PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ STATUTU. 05.05.2008 R. -ZMIENIONO: § 26 UST. 2, § 40 UST. 6, § 44 UST. 4, § 86, § 87, § 103, § 126, § 140; SKREŚLONO: § 99, § 101.2008-06-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2008-06-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-06-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI (ODCISK PIECZĘCI SPÓŁDZIELNI) OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.2008-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoTROCHIMIUK2008-06-12 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2008-06-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-06-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-06-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-06-12 do dziś
21. NazwiskoTROCHIMIUK2008-06-12 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2008-06-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-06-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2008-06-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2008-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUKAWSKA2008-06-12 do dziś
2. ImionaKAZIMIERA2008-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRYCZYK2008-06-12 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2008-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWEREMKOWICZ2008-06-12 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA2008-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2008-06-12 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-06-12 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-06-12 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2008-06-12 do dziś
593 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2008-06-12 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.08.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-12-11 do dziś
2data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-31 do dziś
3data złożenia 17.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
4data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
5data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-31 do dziś
6data złożenia 31.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-31 do dziś
7data złożenia 31.08.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-31 do dziś
8data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
9data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
10data złożenia 10.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-10 do dziś
11data złożenia 07.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-12-11 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-31 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-31 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-31 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-10 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-10 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-12-11 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-31 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-31 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-31 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-31 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów