TANDEM SYS

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000308061
Numer REGON: 141460407
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-06-13
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2011-07-15
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/22534/11/232]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-06-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANDEM SYS2008-06-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-06-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-06-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica WILCZA nr domu 33 kod pocztowy 00-544 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.06.2008 R., NOTARIUSZ MAGDALENA KARCZEWSKA -WOŹNICA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. WILCZA 56/5 AKT NOTARIALNY REP. A NR 3432/20082008-06-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-06-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-06-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFAŁKOWSKI2010-04-26 do dziś
2. ImionaFILIP DANIEL2010-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2010-04-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-04-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKOŁAJCZYK2010-04-26 do dziś
2. ImionaALICJA2010-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2010-04-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-04-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-06-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-06-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2008-06-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFAŁKOWSKI2010-04-26 do dziś
2. ImionaFILIP DANIEL2010-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-04-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-04-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKOŁAJCZYK2010-04-26 do dziś
2. ImionaALICJA2010-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-04-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 01 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA2008-06-13 do dziś
256 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2008-06-13 do dziś
356 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2008-06-13 do dziś
456 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2008-06-13 do dziś
573 12 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW2008-06-13 do dziś
693 2 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2008-06-13 do dziś
710 20 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2008-06-13 do dziś
810 3 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2008-06-13 do dziś
910 7 PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH I MĄCZNYCH2008-06-13 do dziś
1010 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2008-06-13 do dziś
1146 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2008-06-13 do dziś
1255 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2008-06-13 do dziś
1355 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2008-06-13 do dziś
1456 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2008-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2009 okres 01.06.2008 -31.12.20082009-07-21 do dziś
2data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-20 do dziś
3data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.06.2008 -31.12.20082009-07-21 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-09-20 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.06.2008 -31.12.20082009-07-21 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-09-20 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów