ARTBOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000307986
Numer REGON: 141493625
Numer NIP: 5252431162
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-06-13
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-08-11
Sygnatura akt[RDF/323079/21/862]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-06-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141493625 NIP 52524311622014-12-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTBOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-06-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-06-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-06-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica CHMIELNA nr domu 28 B kod pocztowy 00-020 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2008-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT Z 3 CZERWCA 2008 R. NOTARIUSZ BEATA OTKAŁA KANCELARIA NOTARIALNA JOLANTA GARDOCKA -NOTARIUSZ, BEATA OTKAŁA -NOTARIUSZ SPÓŁKA PARTNERSKA, UL. ŁUCKA 2/4/6,00-845 WARSZAWA REPERTORIUM A NR 5322/20082008-06-13 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DN. 28 SIERPNIA 2008 R. REPERTORIUM A NR 8409/2008. NOTARIUSZ BEATA OTKAŁA: KANCELARIA NOTARIALNA JOLANTA GARDOCKA NOTARIUSZ, BEATA OTKAŁA NOTARIUSZ SPÓŁKA PARTERSKA PRZY UL. ŁUCKIEJ 2/4/6 LOK. 35; NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: § 1; § 8 UST. 1; § 9.2008-10-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-06-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-06-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAJEWSKI2008-06-13 do dziś
2. ImionaRYSZARD2008-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ2008-10-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-10-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-06-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-06-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKRENTEM.2008-06-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKATICHEVA2015-03-17 do dziś
2. ImionaELENA2015-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-03-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2014-12-23 do dziś
258 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2014-12-23 do dziś
359 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2014-12-23 do dziś
460 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2014-12-23 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2014-12-23 do dziś
659 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2014-12-23 do dziś
773 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2014-12-23 do dziś
873 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2014-12-23 do dziś
958 13 Z WYDAWANIE GAZET2014-12-23 do dziś
1058 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2014-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.11.2014 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-12-16 do dziś
2data złożenia 25.11.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-12-16 do dziś
3data złożenia 25.11.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-12-16 do dziś
4data złożenia 25.11.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-12-16 do dziś
5data złożenia 25.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-16 do dziś
6data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
7data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
8data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
9data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
10data złożenia 16.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
11data złożenia 11.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-12-16 do dziś
2OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-12-16 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-12-16 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-12-16 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-16 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-12-16 do dziś
2OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-12-16 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-12-16 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-12-16 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-16 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów