BOSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-04 godz. 15:33:53
Numer KRS: 0000307814
Numer REGON: 300869616
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-06-16
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/354037/21/835]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-06-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-06-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-06-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina SWARZĘDZ miejscowość JANIKOWO2008-06-16 do dziś
2. Adresmiejscowość JANIKOWO ulica LEŚNA nr domu 26 B kod pocztowy 62-006 poczta KOBYLNICA kraj POLSKA 2009-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA CENDROWSKIEGO W PROWADZONEJ PRZEZ NIEGO KANCELARII W POZNANIU W DNIU 9 MAJA 2008 ROKU, REP. A NR 10921/2008.2008-06-16 do dziś
231.10.2013 R., REP. A NR 10041/2013, NOTARIUSZ ELŻBIETA ZIELIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. LIBELTA 1/3, ZMIANIE ULEGŁ § 3, § 8, § 10 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI, W § 7 DODANO USTĘPY 10, 11 I 12, W § 11 USUNIĘTO USTĘP 7.2013-12-23 do dziś
318.07.2018 R., REP. A NR 4132/2018, NOTARIUSZ MARTA FRYDRYCHOWICZ - CHOJNACKA, KANCELARIA W POZNANIU, UL. GROBLA 30/15, ZMIENIONO § 10 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI2018-10-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-06-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-06-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARNAB2015-01-13 do dziś
2. ImionaBARBARA2008-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ2018-10-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-01-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBAK2013-12-23 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2013-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ2018-10-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-12-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2008-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-06-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2018-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBAK2013-12-23 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2013-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2013-12-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-12-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaARNAB2015-01-13 do dziś
2. ImionaBARBARA2008-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-06-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBOBAK2008-06-16 do dziś
2. ImionaJAN2008-06-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-06-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2008-06-16 do dziś
21. NazwiskoBOBAK2013-12-23 do dziś
2. ImionaZOFIA2013-12-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-12-23 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-12-23 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy132 12 Z PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH2013-12-23 do dziś
232 13 Z PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII I WYROBÓW PODOBNYCH2013-12-23 do dziś
346 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2013-12-23 do dziś
446 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2013-12-23 do dziś
547 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-12-23 do dziś
646 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2013-12-23 do dziś
747 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-12-23 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-12-23 do dziś
985 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2013-12-23 do dziś
1047 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2018-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2009 okres 01.07.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-05 do dziś
2data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-03 do dziś
3data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-11 do dziś
4data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
5data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-19 do dziś
6data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
7data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
8data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
9data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
10data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
11data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
12data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
13data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.07.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-05 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-03 do dziś
301.01.2010-31.12.20102011-07-11 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-19 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.07.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-05 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-03 do dziś
301.01.2010-31.12.20102011-07-11 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-19 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów