SURPRESA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000307792
Numer REGON: 180332604
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-06-10
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2023-07-15
Sygnatura akt[RDF/541648/23/800]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-06-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSURPRESA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-10-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-06-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2021-10-14 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica ALEJA BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO nr domu 4 nr lokalu 1 kod pocztowy 40-870 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2021-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.05.2008 R. REP. A NR 5808/2008, KANCELARIA NOTARIALNA BOHDAN ROJOWSKI NOTARIUSZ, BOGDAN CZERWONKA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, 35-032 RZESZÓW UL. ZAMKOWA 9, NOTARIUSZ BOGDAN CZERWONKA 29.05.2008 R. REP. A NR 6307/2008 KANCELARIA NOTARIALNA BOHDAN ROJOWSKI NOTARIUSZ, BOGDAN CZERWONKA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, 35-032 RZESZÓW UL. ZAMKOWA 9, NOTARIUSZ BOGDAN CZERWONKA -ZMIANA TREŚCI PAR. 4 UMOWY SPÓŁKI2008-06-10 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2013R. REP A NR 8620/2013 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BOGDANA CZERWONKĘ W KANCELARII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE PRZY UL. ZAMKOWEJ 9 ZMIANA PARAGRAFU 2 I 3 UMOWY SPÓŁKI.2013-11-05 do dziś
308.09.2021R., NOTARIUSZA IWONY SAMORZEWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP. 6279/2021 - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE JEJ TREŚCI ORAZ NADANIE NOWEGO BRZMIENIA2021-10-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-06-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-06-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDIOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3841987862021-10-14 do dziś
4. Numer KRS0000800991 2021-10-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2021-10-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-10-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000, 00 ZŁ2008-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-06-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO.2008-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANIA2023-05-29 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW PAWEŁ2023-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-05-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2008-06-10 do dziś
246 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2008-06-10 do dziś
346 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2021-10-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy138 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2021-10-14 do dziś
238 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2021-10-14 do dziś
338 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2021-10-14 do dziś
438 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2021-10-14 do dziś
539 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2021-10-14 do dziś
646 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2021-10-14 do dziś
746 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2021-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2009 okres 01.06.2008 R. -DO 31.12.2008 R.2009-07-21 do dziś
2data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-17 do dziś
3data złożenia 11.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-19 do dziś
4data złożenia 16.07.2012 okres 01 STYCZEŃ 2011 DO 31 GRUDZIEŃ 20112012-08-31 do dziś
5data złożenia 09.07.2013 okres 1 STYCZEŃ 2012 DO 31 GRUDZIEŃ 20122013-09-06 do dziś
6data złożenia 23.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-23 do dziś
7data złożenia 13.12.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-12-13 do dziś
8data złożenia 15.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.06.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-07-21 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-17 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-19 do dziś
401 STYCZEŃ 2011 DO 31 GRUDZIEŃ 20112012-08-31 do dziś
51 STYCZEŃ 2012 DO 31 GRUDZIEŃ 20122013-09-06 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-23 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-12-13 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.06.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-07-21 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-17 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-19 do dziś
401 STYCZEŃ 2011 DO 31 GRUDZIEŃ 20112012-08-31 do dziś
51 STYCZEŃ 2012 DO 31 GRUDZIEŃ 20122013-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów