GSS-GRANITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000307467
Numer REGON: 340423177
Numer NIP: 5591985041
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-06-05
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2011-06-10
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/5706/11/472]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-06-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSS-GRANITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-06-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-06-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2011-02-10 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica LUDWIKA WARYŃSKIEGO nr domu 34 kod pocztowy 71-310 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2011-02-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126 LUTEGO 2008 R., NOTARIUSZ TEODOR SKOTARCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA TEODOR SKOTARCZAK, AL. WOJSKA POLSKIEGO 143, 70 -490 SZCZECIN, REP. 268/20082008-06-05 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 19 LISTOPADA 2010R., REP. A NR 11620/2010R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JACKA KRZYSZTOFA DALESZYŃSKIEGO, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W SZCZECINIE, AL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II NR 17, 70-445 SZCZECIN. ZMIENIONY § 2 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI.2011-02-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-06-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-06-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOTARCZAK2011-02-10 do dziś
2. ImionaMACIEJ DOMINIK2011-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały475 UDZIAŁÓW (SŁOWNIE: CZTERYSTA SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ), O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ UDZIAŁÓW 47.500 ZŁOTYCH (SŁOWNIE: CZTERDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2011-02-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-02-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-06-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU2008-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOTARCZAK2011-02-10 do dziś
2. ImionaMACIEJ DOMINIK2011-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-02-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy123 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA2008-06-05 do dziś
252 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH2008-06-05 do dziś
352 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH2008-06-05 do dziś
452 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2008-06-05 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-06-05 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-06-05 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2008-06-05 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2008-06-05 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-06-05 do dziś
1046 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2008-06-05 do dziś
1146 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2008-06-05 do dziś
1246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2008-06-05 do dziś
1352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2008-06-05 do dziś
1452 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2008-06-05 do dziś
1552 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI2008-06-05 do dziś
1652 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY2008-06-05 do dziś
1752 23 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY2008-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.06.2009 okres 26.02.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-26 do dziś
2data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009 R.- 31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
3data złożenia 12.05.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-06-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego126.02.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-26 do dziś
201.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
31 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-06-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu126.02.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-26 do dziś
201.01.2009 R.- 31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
31 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów