BON DODO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000307379
Numer REGON: 141457782
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-06-03
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2019-12-09
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/86479/19/770]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-06-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1414577822008-07-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBON DODO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-06-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-06-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-06-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica DUCHNICKA nr domu 3 kod pocztowy 01-796 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2008-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.05.2008 R., NOTARIUSZ -ANNA SOTA, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA KRZYSZTOF KRUSZEWSKI NOTARIUSZ, ANNA SOTA NOTARIUSZ, KRZYSZTOF DYBALSKI NOTARIUSZ, UL. BRACKA 20/17, 00-028 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 8053/2008.2008-06-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-06-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-06-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZACHNA2008-06-03 do dziś
2. ImionaPIOTR2008-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000 ZŁOTYCH2008-07-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-06-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPNIEWSKI2008-06-03 do dziś
2. ImionaDOMINIK ANDRZEJ2008-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000 ZŁOTYCH2008-07-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-06-03 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAPIŃSKI2008-06-03 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2008-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 112.500 ZŁOTYCH2008-07-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-06-03 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLIŃSKI2008-06-03 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PIOTR2008-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 112.500 ZŁOTYCH2008-07-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-06-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego375000,00 ZŁ2008-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport120000,00 ZŁ2008-06-03 do dziś
255000,00 ZŁ2008-07-21 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-06-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE.2008-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWITOSZKO2014-11-26 do dziś
2. ImionaANTONI2014-11-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-11-26 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2014-11-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2008-06-03 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-06-03 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-06 do dziś
2data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2010 - 31.12.20102012-08-06 do dziś
3data złożenia 16.07.2012 okres 01.07.2008 - 31.12.20092012-08-06 do dziś
4data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-25 do dziś
5data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 - 31.12.20112012-08-06 do dziś
201.01.2010 - 31.12.20102012-08-06 do dziś
301.07.2008 - 31.12.20092012-08-06 do dziś
401.01.2012-31.12.20122013-07-25 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 - 31.12.20112012-08-06 do dziś
201.01.2010 - 31.12.20102012-08-06 do dziś
301.07.2008 - 31.12.20092012-08-06 do dziś
401.01.2012-31.12.20122013-07-25 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZEWSKI2019-12-09 do dziś
2. ImionaPIOTR2019-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-09 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE Z DNIA 05.11.2019 R,. SYGN. AKT XXVI GNC 1265/17, NA PODSTAWIE ART. 69 § 1 KPC DO REPREZENTOWANIA PRAW POZWANEGO W RAMACH POSTĘPOWANIA SYGN. AKT XXVI GNC 1265/17 W PROCESIE O ZAPŁATĘ2019-12-09 do dziś
6. Data powołania kuratora05.11.20192019-12-09 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów