SPEKTRUM TOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000307303
Numer REGON: 220624776
Numer NIP: 5833027540
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-06-03
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2022-04-11
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/15563/22/4]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-06-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 220624776 NIP 58330275402008-08-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSPEKTRUM TOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-06-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-08-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. TWARDA nr domu 18 kod pocztowy 00-105 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 21 MAJA 2008 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA LANGOWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU PRZY UL. PIWNEJ 1/2, REPERTORIUM A NR 5790/2008.2008-06-03 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 13 SIERPNIA 2008 R. REP. A NR 8979/2008, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA LANGOWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU UL. PIWNA 1/2, DOKONANI NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W UMOWIE SPÓŁKI: 1. DODANO PAR. 9 UST. 4; 2. ZMIENIONO PAR. 7.2008-09-26 do dziś
3AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 15 LIPCA 2009 R., REP. A NR 6748/2009, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA LANGOWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU UL. PIWNA 1/2, DOKONANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W UMOWIE SPÓŁKI: 1. USUNIĘTO § 13 UST. 2 PKT F I OZNACZONO PUNKTY G I H JAKO F I G 2. DODANO § 13 UST. 2 PKT H 3. DODANO § 13 UST. 4 4. ZMIENIONO § 172009-07-29 do dziś
4W DNIU 30 SIERPNIA 2012 ROKU PRZED NOTARIUSZEM AGNIESZKA KACPRZYCKĄ, NOTARIUSZEM W WARSZAWIE ZA NUMEREM REP. A NR 5217/2012 - ZMIANA PAR. 1, PAR. 2, PAR 13 UST. 4, PAR. 14 PKT 1 ORAZ 2, PAR. 16, PAR. 17 ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2012-10-26 do dziś
515-07-2013 R., NOTARIUSZ MONIKA SMAGA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 3326/2013 ZMIANA BRZMIENIA § 1 UMOWY SPÓŁKI.2013-09-25 do dziś
622 MAJA 2014 R., REP. A NR 3986/2014, NOTARIUSZ EDYTA CZARTORYSKA-GANCZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. ZGODA 3/1 W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 6 UST. 1 ORAZ § 7.2014-06-13 do dziś
731.01.2020R., REP. A NR 479/2020, NOTARIUSZ ŁUCJA KALISZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 13, § 14 ORAZ § 17 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2020-02-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-06-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-06-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLOBALWORTH HOLDINGS CYPRUS LIMITED2020-11-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały222.322 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 111.161.000 ZŁOTYCH2020-11-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-11-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego111161000,00 ZŁ2014-06-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-06-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORWIN KULESZA2022-04-11 do dziś
2. ImionaANNA JANINA2022-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-04-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-04-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOMORSKI2020-02-25 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2020-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU GRUPY A2020-02-25 do dziś
CZŁONEK ZARZĄDU2020-04-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRUTYŃSKI2019-09-12 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2019-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-04-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-12 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaAPOSTOŁ2018-08-10 do dziś
2. ImionaARTUR DAMIAN2018-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-04-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-10 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaJELINOWSKI2018-08-10 do dziś
2. ImionaTOMASZ PIOTR2018-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-04-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-06-03 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2008-06-03 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2008-06-03 do dziś
464 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2008-06-03 do dziś
564 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2008-06-03 do dziś
664 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2008-06-03 do dziś
764 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-06-03 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-10-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2015-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.09.2009 okres 21.05.2008 -31.12.20082009-09-21 do dziś
2data złożenia 17.11.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-07 do dziś
3data złożenia 14.10.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-21 do dziś
4data złożenia 06.06.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-06-20 do dziś
5data złożenia 28.05.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-25 do dziś
6data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
7data złożenia 23.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
8data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
9data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
10data złożenia 18.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
11data złożenia 19.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-19 do dziś
12data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
13data złożenia 07.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-07 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta121.05.2008 -31.12.20082009-09-21 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-07 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-21 do dziś
401.01.2012-31.12.20122013-09-25 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-19 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego121.05.2008 -31.12.20082009-09-21 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-07 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-21 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112013-06-20 do dziś
501.01.2012-31.12.20122013-09-25 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-19 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu121.05.2008 -31.12.20082009-09-21 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-07 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-21 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112013-06-20 do dziś
501.01.2012-31.12.20122013-09-25 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów