SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. ZYGMUNTA LEWICKIEGO W SZCZEKOCINACH

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000306860
Numer REGON: 150915967
Numer NIP: 5771004429
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-05-28
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-11-24
Sygnatura akt[CZ.XVII NS-REJ.KRS/6311/22/459]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2008-05-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 150915967 NIP 57710044292008-05-28 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. ZYGMUNTA LEWICKIEGO W SZCZEKOCINACH2008-05-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze 706 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE2008-05-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-05-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ZAWIERCIAŃSKI gmina SZCZEKOCINY miejscowość SZCZEKOCINY2008-05-28 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZEKOCINY ulica OŚ. 3 MAJA nr domu 7 E nr lokalu 1 kod pocztowy 42-445 poczta SZCZEKOCINY kraj POLSKA 2008-05-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMSZCZEKOCINY@ONET.PL2019-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu127.11.1993 R. 29.01.2008 R. -UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI W PRZEDMIOCIE UCHWALENIA STATUTU W NOWYM BRZMIENIU. 15.05.2008 R. -UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI W PRZEDMIOCIE: -WYKREŚLENIA PAR. 3 UST. 3 PKT B, WYKREŚLENIA PAR. 15 UST. 1 PKT S, -ZMIANA PAR. 14.2008-05-28 do dziś
226.05.2011 R. -W PAR. 14 DODANO PKT 4, W PAR. 58 PKT 2 WYKREŚLONO PPKT B2011-11-24 do dziś
39.06.2017 R. - ZMIANA § 14 PKT 42017-07-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2008-05-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2008-05-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2008-05-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPISARSKI2022-11-24 do dziś
2. ImionaMARCIN2022-11-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-11-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-11-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-11-24 do dziś
21. NazwiskoRUTCZYŃSKI2022-11-24 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2022-11-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-11-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-11-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-11-24 do dziś
31. NazwiskoPRYSAK2021-02-15 do dziś
2. ImionaHELENA2021-02-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-02-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-02-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2008-05-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIENNIAK BUJAK2022-11-24 do dziś
2. ImionaMARZENA2022-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOSNOWSKI2022-09-05 do dziś
2. ImionaKAMIL JAN2022-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁODKOWSKI2022-09-05 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW TOMASZ2022-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-05-28 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-05-28 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-05-28 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2019-11-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy193 29 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z ROZRYWKĄ I REKREACJĄ2019-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-17 do dziś
2data złożenia 23.08.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-12-31 do dziś
3data złożenia 30.08.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
4data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-11-06 do dziś
5data złożenia 02.12.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-12-16 do dziś
6data złożenia 11.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
7data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
8data złożenia 02.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
9data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
10data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
11data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
12data złożenia 11.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
13data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
14data złożenia 12.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 -31.12.20082009-08-17 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-12-31 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-11-06 do dziś
501.01.2010 - 31.12.20102013-12-16 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 -31.12.20082009-08-17 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-12-31 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-11-06 do dziś
501.01.2010 - 31.12.20102013-12-16 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów