CUBE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000306712
Numer REGON: 260080339
Numer NIP: 6612259531
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-05-29
Ostatni wpis Nr wpisu49Data dokonania wpisu2023-07-05
Sygnatura akt[RDF/522622/23/143]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2008-05-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUBE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA2008-05-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-05-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-11-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAWSKA nr domu 99A kod pocztowy 02-595 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-08-24 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejOBSLUGA@CUBEGROUP.PL2021-08-30 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.CUBEGROUP.PL2021-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY Z DNIA 3 KWIETNIA 2008 ROKU, REPERTORIUM A NR 2925/2008, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA SŁAWOMIRA OGONKA W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY ALEI JANA PAWAŁA II NR 61. LOK.132 ZAWIERAJĄCY: -UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI; -UCHWAŁĘ O WYBORZE ZARZĄDU SPÓŁKI; -UCHWAŁĘ O WYBORZE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI. AKT NOTARIALNY Z DNIA 3 KWIETNIA 2008 ROKU, REPERTORIUM A NR 2934/2008 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA SŁAWOMIRA OGONKA W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY ALEI JANA PAWŁA II NR 61. LOK. 132 ZAWIERAJĄCY STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ.2008-05-29 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 17 CZERWCA 2009 ROKU, REP. A NR 5565/2009, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA SŁAWOMIRA OGONKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY AL. JANA PAWŁA II 61 LOK. 132, WARSZAWA, ZMIANA TREŚCI § 8 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI2009-10-13 do dziś
328.03.2011 R., REP. A NR 2905/.2011, ASESOR NOTARIALNY MARIUSZ SOCZYŃSKI, ZASTĘPCA SŁAWOMIRA OGONKA, NOTARIUSZA W WARSZAWIE ZMIANA § 8 UST. 1 STATUTU, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO.2011-08-31 do dziś
429.06.2015 R., REP. A NR 4929/2015, NOTARIUSZ MARCIN SOCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. RZYMOWSKIEGO 34 ZMIANA § 6 UST. 1 POPRZEZ DODANIE NOWYCH PUNKTÓW 34 I 35, ZMIANA § 82015-09-08 do dziś
5ZMIANA STATUTU - AKT NOTARIALNY Z 12.07.2016R., REP.A NR 5669/2016, NOTARIUSZ HUBERT PERYCZ, ZMIANA §20 UST.1 STATUTU2016-10-04 do dziś
609.09.2020 R. - MARIUSZ SOCZYŃSKI - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 9942/2020 - ZMIENIONO § 8 UST. 1, DODANO § 8 (1), PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2020-10-07 do dziś
719.10.2021 R. - MARIUSZ SOCZYŃSKI - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 12101/2021 - ZMIENIONO § 8 UST. 1, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU2022-05-18 do dziś
821.10.2022 R. - NOTARIUSZ MARIUSZ SOCZYŃSKI - KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 11001/2022 - ZMIENIONO § 8 UST. 1, DODANIE DO § 15 NOWEGO USTĘPU 3, DODANIE DO § 27 NOWYCH USTĘPÓW 2 I 3, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU2023-01-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-05-29 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2008-05-29 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2008-05-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2008-05-29 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWALA ZGROMADZENIA WSPÓŁNIKÓW DNIA 3 KWIETNIA 2008 ROKU W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ CUBE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ CUBE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA -AKT NOTARIALNY Z DNIA 3 KWIETNIA 2008 ROKU REPERTORIUM A NR 2925/20082008-05-29 do dziś
3. Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracjiZAMIAR PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI NIE PODLEGA ZGŁOSZENIU2008-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaCUBE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-05-29 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2008-05-29 do dziś
3. Numer w rejestrze0000253256 2008-05-29 do dziś
5. Numer REGON2600803392008-05-29 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego775415,70 ZŁ2023-01-17 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji77541572023-01-17 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0, 10 ZŁ2011-08-31 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego775415,70 ZŁ2023-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2008-05-29 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii42500002022-05-18 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2008-05-29 do dziś
21. Nazwa serii akcjiSERIA „B”2009-10-13 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii500002011-08-31 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2009-10-13 do dziś
31. Nazwa serii akcjiSERIA „C”2015-09-08 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii26086572022-05-18 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2015-09-08 do dziś
41. Nazwa serii akcjiD2023-01-17 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii8455002023-01-17 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2023-01-17 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2008-05-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2008-05-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.2008-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUTYŁOWSKI2022-05-18 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2022-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-05-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUDNY2008-05-29 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MICHAŁ2008-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-08-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2008-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoOSTROWSKA2021-08-30 do dziś
2. ImionaEWA2021-08-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-08-30 do dziś
21. NazwiskoHUMENIUK2018-08-24 do dziś
2. ImionaGWIDON2018-08-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-08-24 do dziś
31. NazwiskoRUSIECKI2008-05-29 do dziś
2. ImionaMAREK TOMASZ2008-05-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2008-05-29 do dziś
271 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-05-29 do dziś
373 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2008-05-29 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2008-05-29 do dziś
562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2008-05-29 do dziś
673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-05-29 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-09-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2015-09-08 do dziś
273 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2015-09-08 do dziś
373 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2015-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-10-13 do dziś
2data złożenia 24.07.2009 okres 01.01.2007 -31.12.20072009-10-13 do dziś
3data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-10 do dziś
4data złożenia 27.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-31 do dziś
5data złożenia 19.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-09 do dziś
6data złożenia 03.07.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 - 31 GRUDNIA 20122013-07-18 do dziś
7data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
8data złożenia 11.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
9data złożenia 08.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
10data złożenia 24.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
11data złożenia 24.07.2018 okres OD 01.06.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
12data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
13data złożenia 22.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
14data złożenia 24.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
15data złożenia 26.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-26 do dziś
16data złożenia 05.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2008 -31.12.20082009-10-13 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-08-10 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-08-31 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-08-09 do dziś
51 STYCZNIA 2012 - 31 GRUDNIA 20122013-07-18 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
10OD 01.06.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-26 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 -31.12.20082009-10-13 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072009-10-13 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-08-10 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-08-31 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-08-09 do dziś
61 STYCZNIA 2012 - 31 GRUDNIA 20122013-07-18 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
11OD 01.06.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-26 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 -31.12.20082009-10-13 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072009-10-13 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-08-10 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-08-31 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-08-09 do dziś
61 STYCZNIA 2012 - 31 GRUDNIA 20122013-07-18 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
11OD 01.06.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-26 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów