BUDMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000306638
Numer REGON: 200212210
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-05-26
Ostatni wpis Nr wpisu47Data dokonania wpisu2021-03-08
Sygnatura akt[RDF/279331/21/998]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-05-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 200212210 NIP 54230833322008-07-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-05-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-05-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2017-10-18 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. WĄSKA nr domu 73 kod pocztowy 15-122 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2017-10-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.05.2008 R. W KN DARIUSZA ZDANOWICZA W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 4311/2008 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-05-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-05-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-05-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKAREWICZ2008-07-08 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2008-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-07-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały102 (STO DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.000 (PIĘĆDZIESIĄT (PIĘĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY) ZŁOTYCH2011-06-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-07-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRIENT2008-07-08 do dziś
2. ImionaPAUL JOHN2008-07-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały98 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.000 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2011-06-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-07-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2011-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-05-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2008-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKAREWICZ2008-07-08 do dziś
2. ImionaTERESA2008-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-07-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-07-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-07-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy138 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2008-05-26 do dziś
266 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2008-05-26 do dziś
368 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2008-05-26 do dziś
471 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-05-26 do dziś
573 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-05-26 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2008-05-26 do dziś
781 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2008-05-26 do dziś
841 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-05-26 do dziś
942 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2008-05-26 do dziś
1043 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2008-05-26 do dziś
1146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-05-26 do dziś
1247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-05-26 do dziś
1349 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2008-05-26 do dziś
1452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2008-05-26 do dziś
1564 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.04.2009 okres 2008 ROK2009-06-04 do dziś
2data złożenia 22.07.2010 okres 2009 ROK2010-08-20 do dziś
3data złożenia 01.06.2011 okres 2010 ROK2011-06-10 do dziś
4data złożenia 12.09.2020 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112020-09-12 do dziś
5data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122021-03-08 do dziś
6data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132021-03-08 do dziś
7data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142021-03-08 do dziś
8data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152021-03-08 do dziś
9data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-03-08 do dziś
10data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-03-08 do dziś
11data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-08 do dziś
12data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12008 ROK2009-06-04 do dziś
22009 ROK2010-08-20 do dziś
32010 ROK2011-06-10 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112020-09-12 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122021-03-08 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132021-03-08 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142021-03-08 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152021-03-08 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-03-08 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-03-08 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-08 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12008 ROK2009-06-04 do dziś
22009 ROK2010-08-20 do dziś
32010 ROK2011-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów