BUSINESS EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000306587
Numer REGON: 300839259
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-05-26
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-09-11
Sygnatura akt[RDF/238593/20/103]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-05-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 300839259 NIP 78118209242009-05-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-05-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-05-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2008-05-26 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica MICKIEWICZA nr domu 14 kod pocztowy 60-834 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2008-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 12.05.2008 R. ZAWARTA PRZED NOTARIUSZEM MAŁGORZATĄ KACZMAREK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU, REP. A NR 2051/2008.2008-05-26 do dziś
201.04.2010 R., REP. A NR 6733/2010, NOTARIUSZ JACEK KACZOROWSKI, WOJCIECH CENDROWSKI JACEK KACZOROWSKI KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA, UL. MŁYŃSKA 13/8, 61-729 POZNAŃ: ZMIENIONO § 5 UMOWY SPÓŁKI.2010-04-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-05-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-05-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJERZMANOWSKI2008-05-26 do dziś
2. ImionaZYGMUNT STANISŁAW2008-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ2008-05-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-05-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJERZMANOWSKI2008-05-26 do dziś
2. ImionaJĘDRZEJ SZYMON2008-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ2008-05-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-05-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-05-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2008-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJERZMANOWSKI2008-05-26 do dziś
2. ImionaZYGMUNT STANISŁAW2008-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-05-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2010-04-28 do dziś
269 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2010-04-28 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-04-28 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-04-28 do dziś
574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-04-28 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-04-28 do dziś
770 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2016-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.05.2009 okres 12.05.2008 -31.12.20082009-05-22 do dziś
2data złożenia 02.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-28 do dziś
3data złożenia 24.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-01 do dziś
4data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
5data złożenia 21.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-04 do dziś
6data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
7data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
8data złożenia 02.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-09 do dziś
9data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
10data złożenia 04.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-04 do dziś
11data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
12data złożenia 11.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego112.05.2008 -31.12.20082009-05-22 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-04-28 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-01 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-04 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-09 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-04 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu112.05.2008 -31.12.20082009-05-22 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-04-28 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-01 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-04 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-09 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-04 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów