FIRMA HANDLOWA KWADRYGA 2 K. ELBRUDA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000306556
Numer REGON: 240760676
Numer NIP: 6452444833
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-05-27
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2022-11-29
Sygnatura akt[RDF/459651/22/82]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2008-05-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA KWADRYGA 2 K. ELBRUDA SPÓŁKA JAWNA2022-04-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-05-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TARNOGÓRSKI gmina TARNOWSKIE GÓRY miejscowość TARNOWSKIE GÓRY2008-05-27 do dziś
2. Adresmiejscowość TARNOWSKIE GÓRY ulica GLIWICKA nr domu 116 kod pocztowy 42-600 poczta TARNOWSKIE GÓRY kraj POLSKA 2008-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki131.01.2008 R. 30.04.2008 R. ZMIENIONO § 1 UST. 22008-05-27 do dziś
226.09.2008 R. ZMIENIONO PAR. 52008-11-26 do dziś
330.01.2009 R. ZMIENIONO: PAR. 1; PAR. 42009-03-16 do dziś
402.11.2011 R. -ZMIENIONO: § 1; § 42012-01-09 do dziś
507.08.2017 R., ZMIENIONO § 1 I § 4 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2018-01-12 do dziś
6UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 2/03/2022 Z DNIA 1.03.2022 R. - ZMIENIONO §1, §3, §4, §102022-04-08 do dziś
701.07.2022 R. - ZMIENIONO: §4, §102022-10-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-05-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2008-05-27 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ FIRMA HANDLOWA „KWADRYGA 2” S.C. Z DNIA 31.01.2008 R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ (ART. 26§ 4 KSH). WSPÓLNICY PRZEKSZTAŁCONEJ SPÓŁKI CYWILNEJ: 1) JOANNA KUCHARSKA WPISANA DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA TARNOWSKIE GÓRY POD NUMEREM 15445/2007/GMR, 2) ANNA KUCHARSKA WPISANA DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA TARNOWSKIE GÓRY POD NUMEREM 9141/98/MR2008-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaELBRUDA2018-01-12 do dziś
2. ImionaKLAUDIA URSZULA2009-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-01-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-01-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-01-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-03-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaELBRUDA2022-04-08 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JAN2022-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-04-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-04-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-04-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-04-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-05-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO JEDNOOSOBOWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WE WSZELKICH CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH2008-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaELBRUDA2022-04-08 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JAN2022-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaELBRUDA2018-01-12 do dziś
2. ImionaKLAUDIA URSZULA2018-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKUCHARSKA2022-04-08 do dziś
2. ImionaANNA MAŁGORZATA2022-04-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-04-08 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2022-04-08 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-05-27 do dziś
245 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2008-05-27 do dziś
345 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-05-27 do dziś
477 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2008-05-27 do dziś
564 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-05-27 do dziś
666 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-05-27 do dziś
766 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2008-05-27 do dziś
845 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2022-04-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-04-08 do dziś
286 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-12 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-08-11 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-11 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-11 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-11-29 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów