FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „LT” PRODUKTY NAFTOWE ANDRZEJ TRZCIŃSKI I JACEK TRZCIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000306458
Numer REGON: 100131354
Numer NIP: 8311576628
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-05-21
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2023-03-30
Sygnatura akt[RDF/476592/23/452]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2008-05-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 100131354 NIP 83115766282008-05-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „LT” PRODUKTY NAFTOWE ANDRZEJ TRZCIŃSKI I JACEK TRZCIŃSKI SPÓŁKA JAWNA2008-05-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-05-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁASKI gmina ŁASK miejscowość ŁASK2008-05-21 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁASK ulica KOLEJOWA nr lokalu 8 kod pocztowy 98-100 poczta ŁASK kraj POLSKA 2008-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122.12.2005 R. -UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ ZMIENIONA ANEKSAMI Z DNIA 31.03.2008 R. I 21.04.2008 R. W ZKRESIE § § 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, I 4 DOSTOSOWUJĄCYMI UMOWĘ SPÓŁKI CYWILNEJ DO SPÓŁKI JAWNEJ2008-05-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-05-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2008-05-21 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW DNIU 31.03.2008 R., WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „LT” PRODUKTY NAFTOWE ANDRZEJ, JACEK TRZCIŃSCY S.C., POWOŁUJĄC SIĘ NA TREŚĆ ART. 26 § 4 ZDANIE 3 KSH, PRZEKSZTAŁCILI SPÓŁKĘ CYWILNĄ W SPÓŁKĘ JAWNĄ. WSPÓLNICY WPISANI SĄ DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NASTĘPUJĄCYMI NUMERAMI: ANDRZEJ TRZCIŃSKI -007115, JACEK TRZCIŃSKI -0073472008-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZCIŃSKI2008-05-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MICHAŁ2008-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-05-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-05-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-05-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-05-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZCIŃSKI2008-05-21 do dziś
2. ImionaJACEK ROBERT2008-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2008-05-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-05-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-05-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK JEST UMOCOWANY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W TAKICH GRANICACH, W JAKICH JEST UPRAWNIONY DO PROWADZENIA JEJ SPRAW. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI, SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ WSPÓLNICY ŁĄCZNIE. ZA PRZEKRACZAJĄCE ZWYKŁY ZAKRES CZYNNOŚCI SPÓŁKI UZNAJE SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI: ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI PRZENOSZĄCEJ 150.000 ZŁ2008-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZCIŃSKI2008-05-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MICHAŁ2008-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZCIŃSKI2008-05-21 do dziś
2. ImionaJACEK ROBERT2008-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2008-05-21 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2008-05-21 do dziś
347 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2020-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-30 do dziś
2data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-19 do dziś
3data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-03 do dziś
4data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
5data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-16 do dziś
6data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
7data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
8data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-18 do dziś
9data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
10data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
11data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
12data złożenia 01.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-01 do dziś
13data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
14data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
15data złożenia 06.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
16data złożenia 30.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-30 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-19 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-03 do dziś
401.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-16 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-18 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów