DOBRY ZAKĄTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000306440
Numer REGON: 141430620
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-05-20
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2020-04-28
Sygnatura akt[RDF/198366/20/336]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-05-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRY ZAKĄTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-05-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-05-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica DEWAJTIS nr domu 3 kod pocztowy 01-815 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2008-05-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI Z DN.21.04.2008 -ASESOR NOTARIALNY ŻYWIA LIPIŃSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA KATARZYNY ŁĘCZYCKIEJ, KN W WARSZAWIE, NR REP. A 3440/2008;2008-05-20 do dziś
214.01.2016 R., REP. A NR 293/2016, MAGDALENA WYPIEROWSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA W WARSZAWIE MACIEJA BIWEJNISA, ZMIENIONO § 11 UST. 2, § 14 UST. 1, DODANO DO § 23 UST. 3, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2016-01-29 do dziś
311.12.2018 R., REP. A NR 11025/2018, ZASTĘPCA NOTARIALNY ANNA KOSTECKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA PAWŁA ORŁOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2019-01-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-05-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-05-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARCHIDIECEZJA WARSZAWSKA2008-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0400064312008-05-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały102 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.000 ZŁOTYCH2008-05-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-05-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego51000,00 ZŁ2008-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-05-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM -CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM;2008-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKOWSKI2008-05-20 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW MAKSYMILIAN2008-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2008-05-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2008-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2008-05-20 do dziś
255 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2008-05-20 do dziś
355 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2008-05-20 do dziś
456 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2008-05-20 do dziś
556 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2008-05-20 do dziś
656 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2008-05-20 do dziś
758 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2008-05-20 do dziś
858 13 Z WYDAWANIE GAZET2008-05-20 do dziś
959 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2008-05-20 do dziś
1055 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2016-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.06.2009 okres 2008 ROK2009-07-13 do dziś
2data złożenia 25.06.2010 okres 2009 ROK2010-07-12 do dziś
3data złożenia 20.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-04 do dziś
4data złożenia 29.05.2012 okres 2011 ROK2012-06-13 do dziś
5data złożenia 06.06.2013 okres 2012 ROK2013-06-18 do dziś
6data złożenia 23.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-05 do dziś
7data złożenia 08.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
8data złożenia 13.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
9data złożenia 02.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
10data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
11data złożenia 01.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-01 do dziś
12data złożenia 28.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12008 ROK2009-07-13 do dziś
22009 ROK2010-07-12 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-07-04 do dziś
42011 ROK2012-06-13 do dziś
52012 ROK2013-06-18 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-05 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-01 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12008 ROK2009-07-13 do dziś
22009 ROK2010-07-12 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-07-04 do dziś
42011 ROK2012-06-13 do dziś
52012 ROK2013-06-18 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-05 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-01 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów