„BUDOTERM A. MOTYKA A. WASILEWSKI SPÓŁKA JAWNA”

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000306114
Numer REGON: 100525142
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-05-19
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2020-10-14
Sygnatura akt[RDF/259485/20/512]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2008-05-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 100525142 NIP 77525858112015-11-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDOTERM A. MOTYKA A. WASILEWSKI SPÓŁKA JAWNA”2008-05-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-05-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat KUTNOWSKI gmina KUTNO miejscowość GOŁĘBIEW NOWY2015-11-27 do dziś
2. Adresmiejscowość GOŁĘBIEW NOWY nr domu 2F kod pocztowy 99-300 poczta KUTNO kraj POLSKA 2015-11-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA Z DNIA 30 KWIETNIA 2008 R.2009-05-27 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW NUMER 3/2015 Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2015 R. ZMIENIANY §2 UST.22015-11-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-05-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOTYKA2008-05-19 do dziś
2. ImionaADAM2008-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-05-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-05-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-05-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-05-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASILEWSKI2008-05-19 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2008-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-05-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-05-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-05-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-05-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-05-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2008-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOTYKA2008-05-19 do dziś
2. ImionaADAM2008-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASILEWSKI2008-05-19 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2008-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2008-05-19 do dziś
243 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2008-05-19 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2008-05-19 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2008-05-19 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2008-05-19 do dziś
643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2008-05-19 do dziś
743 31 Z TYNKOWANIE2008-05-19 do dziś
843 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2008-05-19 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-11-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2015-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.10.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-11-27 do dziś
2data złożenia 09.10.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-11-27 do dziś
3data złożenia 09.10.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-11-27 do dziś
4data złożenia 09.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-27 do dziś
5data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
6data złożenia 18.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-22 do dziś
7data złożenia 24.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-24 do dziś
8data złożenia 25.10.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-11-27 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-11-27 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-11-27 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-27 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-22 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-24 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-25 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów