INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000305972
Numer REGON: 220608984
Numer NIP: 5833023890
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-05-14
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2024-04-09
Sygnatura akt[RDF/593333/24/644]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-05-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-05-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-05-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2021-07-30 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica UL. NAGIETKOWA nr domu 30 kod pocztowy 81-589 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2021-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONO 06.05.2008 PRZED NOTARIUSZEM BOŻENA ROMAŃSKA 83-200 STAROGARD GDAŃSKI UL. BASZTOWA 9, REPERTORIUM A NUMER 8493/20082008-05-14 do dziś
227.05.2021ROK, A NR 4256/2021 KANCELARIA NOTARIALNA KAROL ALEKSANDROWICZ- NOTARIUSZ 80-286 GDAŃSK UL. JAŚKOWA DOLINA 132/16, ZMIANA PARAGRAFU 2 ORAZ PARAGRAFU 62021-07-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-05-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-05-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKSIENIEWICZ2008-05-14 do dziś
2. ImionaDARIUSZ BOGUSŁAW2008-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁOTYCH2011-05-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-05-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKSIENIEWICZ2011-05-25 do dziś
2. ImionaADAM STANISŁAW2011-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁOTYCH2011-05-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-05-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport150000,00 ZŁ2008-05-14 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-05-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2008-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKSIENIEWICZ2008-05-14 do dziś
2. ImionaDARIUSZ BOGUSŁAW2008-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKSIENIEWICZ2008-05-14 do dziś
2. ImionaADAM STANISŁAW2008-05-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-05-14 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA PROKURA2008-05-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2021-07-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-07-30 do dziś
259 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2021-07-30 do dziś
364 19 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2021-07-30 do dziś
474 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2021-07-30 do dziś
561 TELEKOMUNIKACJA2021-07-30 do dziś
662 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2021-07-30 do dziś
785 EDUKACJA2021-07-30 do dziś
882 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2021-07-30 do dziś
958 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2021-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.05.2010 okres 14.05.2008-31.12.20082010-05-28 do dziś
2data złożenia 12.05.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-05-28 do dziś
3data złożenia 17.07.2012 okres 01.01.2010 -31.12.20102012-07-20 do dziś
4data złożenia 17.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-20 do dziś
5data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-11-15 do dziś
6data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
7data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
8data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
9data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
10data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
11data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
12data złożenia 29.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
13data złożenia 23.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
14data złożenia 19.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
15data złożenia 06.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-06 do dziś
16data złożenia 09.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego114.05.2008-31.12.20082010-05-28 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-05-28 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102012-07-20 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-07-20 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-11-15 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-06 do dziś
16OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu114.05.2008-31.12.20082010-05-28 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-05-28 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102012-07-20 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-07-20 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-11-15 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-06 do dziś
16OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów