EWG TACZALIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000305682
Numer REGON: 020719158
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-05-10
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2021-04-15
Sygnatura akt[RDF/286489/21/191]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-05-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020719158 NIP 69124079292008-08-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWG TACZALIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-05-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-05-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2018-06-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. LEONA PETRAŻYCKIEGO nr domu 60 kod pocztowy 52-434 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2018-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY REP. A NR 7199/2008 Z DNIA 02.04.2008 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W LEGNICY PRZY UL. KOŚCIUSZKI NR 11, PRZED NOTARIUSZEM ELŻBIETĄ RĄCZKOWSKĄ-MARTYN ORAZ Z DNIA 06.05.2008 R. REP. A NR 9637/2008 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ ELŻBIETĘ RĄCZKOWSKĄ-MARTYN, KTÓRYM: SKREŚLONO Z § 13 UST. 5, ZMIENIONO NUMERACJĘ POZOSTAŁYM UST. § 13 I NADANO NOWE BRZMIENIE § 22 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2008-05-10 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DN. 19.06.2008 R., REP. A NR 12774/2008 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA ELŻBIETĘ RĄCZKOWSKĄ -MARTYN Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LEGNICY, UL. KOŚCIUSZKI 11 SKREŚLONO PKT 6 § 13 AKTU ZAŁOŻYCIELKSIEGO SPÓŁKI.2008-08-19 do dziś
3AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 14.12.2011 R., REP. A NR 8974/2011 SPORZĄDZONYM PRZEZ TOMASZA WOJCIECHOWSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. KOSZYKOWEJ 60/62 LOK.36. ZMIENIONO: § 2 UST. 1, § 7 UST. 2, § 15 ORAZ DODANO DO § 7 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI.2012-01-04 do dziś
402.11.2017R., NOTARIUSZ MARTA SZAFRAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 51B, REP. A NR 10173/2017. ZMIENIONO §19 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2018-01-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-05-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-05-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOLVENT HOLDING GMBH2020-11-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały885 (OSIEMSET OSIEMDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.540,500 (TRZYNAŚCIE MILIONÓW PIĘĆSET CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH2020-11-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-11-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego13540500,00 ZŁ2012-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-05-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB TRZECH OSÓB DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2016-07-11 do dziś
2. ImionaHUBERT2016-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-07-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2008-05-10 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-05-10 do dziś
342 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2008-05-10 do dziś
435 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2008-05-10 do dziś
535 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2008-05-10 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-05-10 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-05-10 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2008-05-10 do dziś
935 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.05.2009 okres 02.04.2008 -31.12.20082009-05-26 do dziś
2data złożenia 12.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-20 do dziś
3data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
4data złożenia 25.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-27 do dziś
5data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-15 do dziś
6data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
7data złożenia 06.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
8data złożenia 05.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-08 do dziś
9data złożenia 11.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-25 do dziś
10data złożenia 31.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
11data złożenia 10.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 30.09.20192020-02-10 do dziś
12data złożenia 15.04.2021 okres OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-04-15 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-15 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-08 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 30.09.20192020-04-16 do dziś
5OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-04-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego102.04.2008 -31.12.20082009-05-26 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-04-20 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-27 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-15 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-08 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-25 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 30.09.20192020-02-10 do dziś
12OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-04-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu102.04.2008 -31.12.20082009-05-26 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-04-20 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-27 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-15 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-08 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
10OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-04-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów