OGRODOWA OFFICE CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000305363
Numer REGON: 120691391
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-05-07
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2012-08-27
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/33770/12/195]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-05-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 120691391 NIP 67623775452009-03-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaOGRODOWA OFFICE CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-06-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-05-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-07-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica OGRODOWA nr domu 31-35 kod pocztowy 00-893 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2009-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116 KWIETNIA 2008, NOTARIUSZ RYSZARD GOMÓŁKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A 5745/20082008-05-07 do dziś
213.06.2008 R. REPERTORIUM A NR 8381/2008, NOTARIUSZ RYSZARD GOMÓŁKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ ELŻBIETA STELMACH, KRZYSZTOF MAJ, RYSZARD GOMÓŁKA SPÓŁKA CYWILNA W KRAKOWIE ZMIENIONO § 2 USTĘP 1 UMOWY SPÓŁKI2008-06-30 do dziś
3DNIA 20.05.2009 R. REPERTORIUM A NR 5483/2009. NOTARIUSZ MAREK WATRAKIEWICZ Z KANCELARII KINGA NAŁĘCZ I MAREK WATRAKIEWICZ SPÓŁKA PARTNERSKA W WARSZAWIE. ZMIENIONO: § 16 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI. ZMIENIONO: § 2 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI.2009-07-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-05-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-05-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIMMATON LIMITED Z SIEDZIBĄ W NIKOZJI, CYPR2009-03-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 (STO)UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY, TO JEST O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2009-03-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-03-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-05-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.2009-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHAELI2009-07-31 do dziś
2. ImionaMOSHE2009-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-11-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-05-07 do dziś
268 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2008-05-07 do dziś
371 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-05-07 do dziś
472 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2008-05-07 do dziś
573 1 REKLAMA2008-05-07 do dziś
673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-05-07 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-05-07 do dziś
882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2008-05-07 do dziś
982 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2008-05-07 do dziś
1082 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-05-07 do dziś
1196 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-05-07 do dziś
1243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2008-05-07 do dziś
1343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2008-05-07 do dziś
1443 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2008-05-07 do dziś
1543 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2008-05-07 do dziś
1643 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2008-05-07 do dziś
1755 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2008-05-07 do dziś
1855 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2008-05-07 do dziś
1956 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2008-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.11.2009 okres 16.04.2008 -31.12.20082010-03-23 do dziś
2data złożenia 25.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-16 do dziś
3data złożenia 10.08.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego116.04.2008 -31.12.20082010-03-23 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-06-16 do dziś
301.01.2011-31.12.20112012-08-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu116.04.2008 -31.12.20082010-03-23 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-06-16 do dziś
301.01.2011-31.12.20112012-08-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów