EWE EAST WEST EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000305114
Numer REGON: 141385255
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-04-30
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2017-07-24
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/52346/17/192]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-04-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141385255 NIP 52134848002009-08-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWE EAST WEST EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-04-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-04-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-04-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica EMILII PLATER nr domu 28 nr lokalu IV PIĘTRO kod pocztowy 00-688 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-04-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117 KWIETNIA 2008 ROK, NOTARIUSZ MARIA OGRODZIŃSKA-ZALEWSKA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ALEI JANA PAWŁA II NR 80 KL. D M. D2 -REPERTORIUM A NR 1675/2008.2008-04-30 do dziś
206.06.2008 R., REP. A NR 2417/2008, NOTARIUSZ MARIA OGRODZIŃSKA -ZALEWSKA PROWADZĄCA KANCELARIĘ W WARSZAWIE -ZMIANA §§ 9, 14, 18, 19, 21, 22 I 30 UMOWY SPÓŁKI -JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI.2008-07-09 do dziś
304 MARCA 2010 ROKU, REPERTORIUM A NR 1275/2010 NOTARIUSZ ANDRZEJ KAROL MAIK PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁOWICZU PRZY ULICY NOWEJ NR 3 -UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I UCHWALONĄ NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI.2010-04-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-04-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-04-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUSZCZAK2008-04-30 do dziś
2. ImionaMARTA AGATA2008-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH2010-04-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-04-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLÖFFLER2010-04-19 do dziś
2. ImionaTHOMAS2010-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały490 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000,00 ZŁOTYCH2010-04-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-04-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2008-04-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU2010-04-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLŐFFLER2008-04-30 do dziś
2. ImionaTHOMAS2008-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI2010-04-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 3 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI2010-04-19 do dziś
249 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2010-04-19 do dziś
352 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2010-04-19 do dziś
452 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2010-04-19 do dziś
558 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2010-04-19 do dziś
664 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-04-19 do dziś
768 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-04-19 do dziś
868 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-04-19 do dziś
968 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2010-04-19 do dziś
1070 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-04-19 do dziś
1171 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-04-19 do dziś
1271 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-04-19 do dziś
1373 1 REKLAMA2010-04-19 do dziś
1473 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-04-19 do dziś
1574 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2010-04-19 do dziś
1674 2 DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2010-04-19 do dziś
1774 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2010-04-19 do dziś
1874 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-04-19 do dziś
1977 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-04-19 do dziś
2077 2 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2010-04-19 do dziś
2177 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2010-04-19 do dziś
2278 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2010-04-19 do dziś
2378 2 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2010-04-19 do dziś
2478 3 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2010-04-19 do dziś
2581 1 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2010-04-19 do dziś
2681 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2010-04-19 do dziś
2781 3 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2010-04-19 do dziś
2882 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2010-04-19 do dziś
2982 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2010-04-19 do dziś
3082 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-04-19 do dziś
3185 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2010-04-19 do dziś
3296 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2010-04-19 do dziś
3302 2 POZYSKIWANIE DREWNA2010-04-19 do dziś
3408 1 WYDOBYWANIE KAMIENIA, PIASKU I GLINY2010-04-19 do dziś
3508 9 GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-04-19 do dziś
3616 1 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2010-04-19 do dziś
3716 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA, KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2010-04-19 do dziś
3817 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2010-04-19 do dziś
3918 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ2010-04-19 do dziś
4020 3 PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH2010-04-19 do dziś
4120 5 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH2010-04-19 do dziś
4222 1 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY2010-04-19 do dziś
4322 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-04-19 do dziś
4423 1 PRODUKCJA SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA2010-04-19 do dziś
4523 2 PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH2010-04-19 do dziś
4623 3 PRODUKCJA CERAMICZNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2010-04-19 do dziś
4723 4 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PORCELANY I CERAMIKI2010-04-19 do dziś
4823 5 PRODUKCJA CEMENTU, WAPNA I GIPSU2010-04-19 do dziś
4923 6 PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU2010-04-19 do dziś
5023 7 CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA2010-04-19 do dziś
5123 9 PRODUKCJA WYROBÓW ŚCIERNYCH I POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-04-19 do dziś
5225 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH2010-04-19 do dziś
5331 0 PRODUKCJA MEBLI2010-04-19 do dziś
5441 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-04-19 do dziś
5541 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-04-19 do dziś
5642 1 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2010-04-19 do dziś
5742 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2010-04-19 do dziś
5842 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-04-19 do dziś
5943 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-04-19 do dziś
6043 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-04-19 do dziś
6143 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-04-19 do dziś
6243 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2010-04-19 do dziś
6345 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-04-19 do dziś
6445 2 KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-04-19 do dziś
6545 3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-04-19 do dziś
6645 4 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2010-04-19 do dziś
6746 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2010-04-19 do dziś
6846 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2010-04-19 do dziś
6946 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-04-19 do dziś
7046 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-04-19 do dziś
7146 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2010-04-19 do dziś
7246 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2010-04-19 do dziś
7346 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2010-04-19 do dziś
7446 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-04-19 do dziś
7547 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-19 do dziś
7647 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-19 do dziś
7747 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-19 do dziś
7847 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-19 do dziś
7947 6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-19 do dziś
8047 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-19 do dziś
8147 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2010-04-19 do dziś
8247 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.07.2009 okres 01.05.2008 -31.12.20082009-08-06 do dziś
2data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-31 do dziś
3data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-30 do dziś
4data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-04 do dziś
5data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-14 do dziś
6data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
7data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-22 do dziś
8data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.05.2008 -31.12.20082009-08-06 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-08-31 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-09-30 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-09-04 do dziś
501.01.2012-31.12.20122013-08-14 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.05.2008 -31.12.20082009-08-06 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-08-31 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-09-30 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-09-04 do dziś
501.01.2012-31.12.20122013-08-14 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów