BULAS-BAZAR SPÓŁKA JAWNA BULAS KRYSTYNA, BULAS ROMAN

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000304955
Numer REGON: 491867425
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-05-06
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-05-26
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/5828/21/18]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2008-05-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 4918674252008-05-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBULAS-BAZAR SPÓŁKA JAWNA BULAS KRYSTYNA, BULAS ROMAN2008-05-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-05-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TATRZAŃSKI gmina ZAKOPANE miejscowość ZAKOPANE2008-05-06 do dziś
2. Adresmiejscowość ZAKOPANE ulica SZKOLNA nr domu 2A kod pocztowy 34-500 poczta ZAKOPANE kraj POLSKA 2008-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki102.01.2008 R UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ 02.01.2008 R ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W PAR. 2 PKT 22008-05-06 do dziś
219.06.2014 ROKU ZMIANA § 62014-07-21 do dziś
324.07.2014 ZMIENIONO § 6.2014-08-20 do dziś
410.01.2018 R., DODANY §5A2018-03-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-05-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2008-05-06 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale02.01.2008 R UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI: BULAS-BAZAR SPÓŁKA CYWILNA BULAS KRYSTYNA, BULAS ROMAN O PRZEKSZTAŁCENIU TEJŻE SPÓŁKI W SPÓŁKĘ JAWNĄ DZIAŁĄJĄCĄ POD FIRMĄ BULAS-BAZAR SPÓŁKA JAWNA BULA KRYSTYNA, BULAS ROMAN Z SIEDZIBĄ W ZAKOPANEM W TYBIEART. 26 PAR. 4 K.S.H2008-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„BULAS-BAZAR” S.C., BULAS ROMAN, BULAS KRYSTYNA2008-05-06 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2008-05-06 do dziś
3. Numer w rejestrze616/01769/012008-05-06 do dziś
5. Numer REGON4918674252008-05-06 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBULAS2008-05-06 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA MAŁGORZATA2008-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-05-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-05-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-05-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-05-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBULAS2008-05-06 do dziś
2. ImionaROMAN JÓZEF2008-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-05-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-05-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-05-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-05-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-05-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓŁDZIAŁAJĄ WSZYSCY WSPÓLNICY ŁĄCZIE2008-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBULAS2008-05-06 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA MAŁGORZATA2008-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBULAS2008-05-06 do dziś
2. ImionaROMAN JÓZEF2008-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-05-06 do dziś
252 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2008-05-06 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-05-06 do dziś
456 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2014-07-21 do dziś
556 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2014-07-21 do dziś
655 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2014-08-20 do dziś
755 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2014-08-20 do dziś
856 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2021-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-07-09 do dziś
2data złożenia 21.05.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-06-28 do dziś
3data złożenia 12.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 -31.12.2008 R.2009-07-09 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-06-28 do dziś
301.01.2011 -31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-16 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów