ASSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000304926
Numer REGON: 141414293
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-04-29
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2020-06-17
Sygnatura akt[RDF/208022/20/505]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-04-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141414293 NIP 52228881932009-04-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-04-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-04-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-04-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica MARSZAŁKOWSKA nr domu 80 kod pocztowy 00-517 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.04.2008, MONIKA KOŁODZIŃSKA-KOZŁOWSKA -NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP A-931/20082008-04-29 do dziś
214.05.2018R., REP. A NR 1822/2018, NOTARIUSZ MONIKA KOŁODZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, DODANIE PKT 54 W § 7 UST. 12018-06-25 do dziś
327.03.2018R., REP. A NR 1165/2018, NOTARIUSZ MONIKA KOŁODZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 8 UST. 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2018-08-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-04-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-04-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOPŁAWSKI2009-04-17 do dziś
2. ImionaMACIEJ ROMAN2009-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ2018-08-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-11-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-04-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2008-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOPŁAWSKI2008-04-29 do dziś
2. ImionaMACIEJ ROMAN2008-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-04-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-04-29 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-04-29 do dziś
352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2008-04-29 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-04-29 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-04-29 do dziś
682 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-04-29 do dziś
796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-04-29 do dziś
821 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2008-04-29 do dziś
968 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-06-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2018-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2009 okres 01.06.2008 -31.12.20082009-07-02 do dziś
2data złożenia 22.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-14 do dziś
3data złożenia 13.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-16 do dziś
4data złożenia 25.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-28 do dziś
5data złożenia 07.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-21 do dziś
6data złożenia 07.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
7data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
8data złożenia 10.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
9data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
10data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
11data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
12data złożenia 17.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.06.2008 -31.12.20082009-07-02 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-07-14 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-06-16 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-06-28 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-06-21 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.06.2008 -31.12.20082009-07-02 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-07-14 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-06-16 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-06-28 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-06-21 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów