BP SERVICE CENTER NORBERT I EWA STRONKOWSCY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-07-04 godz. 15:33:53
Numer KRS: 0000304837
Numer REGON: 592151565
Numer NIP: 7691957619
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-04-30
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-09-06
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/21298/21/389]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2008-04-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBP SERVICE CENTER NORBERT I EWA STRONKOWSCY SPÓŁKA JAWNA2008-04-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-04-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat BEŁCHATOWSKI gmina BEŁCHATÓW miejscowość BEŁCHATÓW2008-04-30 do dziś
2. Adresmiejscowość BEŁCHATÓW ulica WOJSKA POLSKIEGO nr domu 119 kod pocztowy 97-400 poczta BEŁCHATÓW kraj POLSKA 2008-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 31 GRUDNIA 2007 R., UCHWAŁĄ NR 1/2008 Z DNIA 16 KWIETNIA 2008 ROKU ZMIENIONO § 2 UST. 2, § 9 UST. 3, § 11 UST. 1, 2, I 3.2008-04-30 do dziś
229.12.2017 R., ZMIENIONO § 3 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2018-10-08 do dziś
301.07.2021R. - ZMIANA §2 UST.42021-09-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-04-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2008-04-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE BP SERVICE CENTER NORBERT I EWA STRONKOWSCY S.C. W SPÓŁKĘ BP SERVICE CENTER NORBERT I EWA STRONKOWSCY SPÓŁKA JAWNA NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1/2007 Z DNIA 31.12.2007 R. (ART. 26 UST 4 ZD.3 KSH) EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: EWA STRONKOWSKA NR -10292 NORBERT STRONKOWSKI NR 102912008-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRONKOWSKI2008-04-30 do dziś
2. ImionaNORBERT GRZEGORZ2008-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-04-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-04-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-04-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-04-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRONKOWSKA2008-04-30 do dziś
2. ImionaEWA KATARZYNA2008-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-04-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-04-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-04-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-04-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-04-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W GRANICACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD, TJ. PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ 150.000 TYSIĘCY ZŁOTYCH WYMAGANA JEST ŁĄCZNA REPREZENTACJA WSPÓLNIKÓW.2008-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRONKOWSKI2008-04-30 do dziś
2. ImionaNORBERT GRZEGORZ2008-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRONKOWSKA2008-04-30 do dziś
2. ImionaEWA KATARZYNA2008-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-09-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-09-06 do dziś
243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2021-09-06 do dziś
345 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2021-09-06 do dziś
446 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2021-09-06 do dziś
556 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2021-09-06 do dziś
656 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2021-09-06 do dziś
756 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2021-09-06 do dziś
849 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2021-09-06 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2021-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-29 do dziś
2data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-27 do dziś
3data złożenia 22.07.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-08-31 do dziś
4data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 R - 31.12.2012 R2013-08-26 do dziś
5data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
6data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
7data złożenia 25.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-10 do dziś
8data złożenia 25.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
9data złożenia 18.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
10data złożenia 13.02.2019 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112019-02-14 do dziś
11data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
12data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192008-04-30 do dziś
13data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
14data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 -31.12.20082009-09-29 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-27 do dziś
301.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-08-31 do dziś
401.01.2012 R - 31.12.20122013-08-26 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
801.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-12-27 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
11OD 01.01.2011 DO 31.12.20112019-02-14 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192008-04-30 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów