FIRMA HANDLOWO PRODUKCYJNA „ARAK” SPÓŁKA JAWNA, JÓZEF CIURUŚ, PAWEŁ CIURUŚ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000304773
Numer REGON: 852715423
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-04-28
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-05-31
Sygnatura akt[RDF/492361/23/199]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2008-04-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO PRODUKCYJNA „ARAK” SPÓŁKA JAWNA, JÓZEF CIURUŚ, PAWEŁ CIURUŚ2008-04-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-04-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat BRZESKI gmina DĘBNO miejscowość WOLA DĘBIŃSKA2008-04-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WOLA DĘBIŃSKA nr domu 344 kod pocztowy 32-852 poczta DĘBNO kraj POLSKA 2008-04-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA ZOSTAŁA ZAWARTA DNIA 25 MARCA 2008 R., ANEKSEM Z DNIA 8 KWIETNIA 2008 R. ZMIENIONO § 2, § 7 I § 12 UMOWY SPÓŁKI2008-04-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-04-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2008-04-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NR 1/2008 Z DNIA 25.03.2008 R. PODJĘTA PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ O NAZWIE: FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA „ARAK” S.C. JÓZEF CIURUŚ, PAWEŁ CIURUŚ ZAWARTEJ W DNIU 15.07.2003 R. O PRZEKSZTAŁCENIU JEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODST. ART. 26 § 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH -WSPÓLNIKÓW WPISANYCH DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ WÓJTA GMINY DĘBNO POD NUMERAMI JÓZEF CIURUŚ 258/2001 I PAWEŁ CIURUŚ 431/20042008-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIURUŚ2008-04-28 do dziś
2. ImionaJÓZEF2008-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-04-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-04-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-04-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-04-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIURUŚ2008-04-28 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ŁUKASZ2008-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-04-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-04-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-04-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-04-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-04-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY. PRAWO WSPÓLNIKA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH2008-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIURUŚ2008-04-28 do dziś
2. ImionaJÓZEF2008-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIURUŚ2008-04-28 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ŁUKASZ2008-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2008-04-28 do dziś
247 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-04-28 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-04-28 do dziś
410 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2008-04-28 do dziś
510 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2008-04-28 do dziś
647 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-04-28 do dziś
747 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-04-28 do dziś
847 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-04-28 do dziś
947 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-04-28 do dziś
1047 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.12.2011 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2011-12-15 do dziś
2data złożenia 17.10.2012 okres 01.01.2010-31.12.20102013-11-04 do dziś
3data złożenia 07.02.2014 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-02-20 do dziś
4data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 R. -31.12.2008 R.2011-12-15 do dziś
201.01.2010-31.12.20102013-11-04 do dziś
3OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-02-20 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-25 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-25 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-26 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-06 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów