„BUDOKRUSZ M.K.M.CHARZYŃSCY” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000304438
Numer REGON: 141423381
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-04-25
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-07-02
Sygnatura akt[RDF/309767/21/523]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2008-04-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDOKRUSZ M.K.M.CHARZYŃSCY” SPÓŁKA JAWNA2015-08-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-04-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GRODZISKI gmina GRODZISK MAZOWIECKI miejscowość ODRANO-WOLA2015-08-04 do dziś
2. Adresmiejscowość ODRANO-WOLA ulica OSOWIECKA nr domu 47 kod pocztowy 05-825 poczta GRODZISK MAZOWIECKI kraj POLSKA 2015-08-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1-UMOWA ZAWARTA W DNIU 20.03.2008 R.; -9.04.2008 R. ZMIANA PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI.2008-04-25 do dziś
210.06.2015R. ZMIENIONO PAR.2, PAR.3, PAR.5, PAR.6.2015-08-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-04-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHARZYŃSKI2008-04-25 do dziś
2. ImionaMARCIN PRZEMYSŁAW2008-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-04-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-04-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-04-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-04-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHARZYŃSKI2008-04-25 do dziś
2. ImionaKAROL PIOTR2008-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2008-04-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-04-25 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHARZYŃSKI2015-08-04 do dziś
2. ImionaMICHAŁ DOMINIK2015-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2015-08-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-08-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-04-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2008-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHARZYŃSKI2015-08-04 do dziś
2. ImionaMICHAŁ DOMINIK2015-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHARZYŃSKI2008-04-25 do dziś
2. ImionaMARCIN PRZEMYSŁAW2008-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHARZYŃSKI2008-04-25 do dziś
2. ImionaKAROL PIOTR2008-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 17 NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2008-04-25 do dziś
245 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-04-25 do dziś
345 20 KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-04-25 do dziś
449 41 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2008-04-25 do dziś
552 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2008-04-25 do dziś
664 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-04-25 do dziś
766 1 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-04-25 do dziś
873 1 REKLAMA2008-04-25 do dziś
977 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2015-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20162018-07-30 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-22 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-09 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów