SUPER APTEKA M.I R.KUCHCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000304024
Numer REGON: 472215120
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-04-16
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2024-02-29
Sygnatura akt[RDF/582806/24/988]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2008-04-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 472215120 NIP 83312780932008-04-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSUPER APTEKA M.I R.KUCHCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA2016-03-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-04-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDZKI WSCHODNI gmina KOLUSZKI miejscowość KOLUSZKI2008-04-16 do dziś
2. Adresmiejscowość KOLUSZKI ulica KORCZAKA nr domu 5 kod pocztowy 95-040 poczta KOLUSZKI kraj POLSKA 2008-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z 10.03.1999 R., UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z 7.04.2008 R.,2008-04-16 do dziś
230.11.2015R. - DODANO § 14A.2015-12-18 do dziś
3UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 4 STYCZNIA 2016 R. ZMIENIONO TREŚĆ § 2, SKREŚLONO § 10 I ZMIENIONO ODPOWIEDNIO NUMERACJĘ NASTĘPUJĄCYCH PO NIM PARAGRAFÓW, A TAKŻE ZMIENIONO TREŚĆ DOTYCHCZASOWEGO § 11.2016-03-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-04-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2008-04-16 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 26 § 4 KSH UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 07.04.2008, ZE SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ APTEKA „ŹRÓDŁO” S.C. JANUSZ ŚWIDEREK, BOŻENA ZAJĄC WSPÓLNICY: -JANUSZ ŚWIDEREK -WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA KOLUSZKI, POD NUMEREM 4216, BOŻENA ZAJĄC WPISANA DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA KOLUSZKI, POD NUMEREM 42172008-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCHCZYŃSKA2016-03-01 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2016-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-03-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-03-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-03-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-03-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCHCZYŃSKI2016-03-01 do dziś
2. ImionaROBERT2016-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-03-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-03-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-03-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-03-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-04-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE. PRZY CZYNNOŚCIACH ROZPORZĄDZAJĄCYCH PONAD KWOTĘ ODPOWIADAJĄCĄ RÓWNOWARTOŚCI 15.000 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE2008-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCHCZYŃSKA2016-03-01 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2016-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCHCZYŃSKI2016-03-01 do dziś
2. ImionaROBERT2016-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-04-16 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-04-16 do dziś
363 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-04-16 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-04-16 do dziś
547 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-23 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-29 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-29 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-02 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-16 do dziś
9OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-02-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów