„AQUA-SPA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000303885
Numer REGON: 320494218
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-04-16
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-08-31
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/13287/22/805]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-04-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3204942182008-04-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„AQUA-SPA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-04-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2008-04-16 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica GRYFIŃSKA nr domu 82 kod pocztowy 70-772 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2011-05-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„AQUA-SPA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W ŚWIERARDOWIE ZDRÓJ2008-10-20 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LUBAŃSKI gmina ŚWIERADÓW-ZDRÓJ miejscowość ŚWIERADÓW-ZDRÓJ2008-10-20 do dziś
3. Adresmiejscowość ŚWIERADÓW-ZDRÓJ ulica LWÓWECKA nr domu 7 kod pocztowy 59-850 poczta ŚWIERADÓW-ZDRÓJ kraj POLSKA 2008-10-20 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 4 KWIETNIA 2008 R.; NOTARIUSZ FILIP SOBECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REPERTORIUM A NR 870/20082008-04-16 do dziś
231 PAŹDZIERNIKA 2008 R., REP. A NR 5345/2008, NOTARIUSZ FILIP SOBECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE -ZMIENIONO PARAGRAF 72009-07-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-04-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-04-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYDRYCH2010-11-05 do dziś
2. ImionaANDRZEJ DARIUSZ2010-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-11-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSKOŚCI 47.500,00 ZŁ2010-11-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-11-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-04-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2008-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYDRYCH2010-11-05 do dziś
2. ImionaANDRZEJ DARIUSZ2010-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-11-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-11-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2008-04-16 do dziś
256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2008-04-16 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-04-16 do dziś
455 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2021-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.06.2009 okres 4 KWIETNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-16 do dziś
2data złożenia 12.10.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-11-05 do dziś
3data złożenia 09.05.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-05-19 do dziś
4data złożenia 28.08.2013 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112013-09-09 do dziś
5data złożenia 28.08.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-09-09 do dziś
6data złożenia 24.03.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-05-15 do dziś
7data złożenia 24.03.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-15 do dziś
8data złożenia 24.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-15 do dziś
9data złożenia 24.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-15 do dziś
10data złożenia 05.09.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego14 KWIETNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-16 do dziś
21 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-11-05 do dziś
31 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-05-19 do dziś
41 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112013-09-09 do dziś
51 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-09-09 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-05-15 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-15 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-15 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-15 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu14 KWIETNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-16 do dziś
21 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-11-05 do dziś
31 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-05-19 do dziś
41 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112013-09-09 do dziś
51 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-09-09 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-05-15 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-15 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-15 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-08-202022-08-31 do dziś