ASTRA PC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000303776
Numer REGON: 350552910
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-06-12
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2020-12-28
Sygnatura akt[RDF/273451/20/632]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-06-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTRA PC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-06-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 4141 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY2008-06-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-06-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2008-06-12 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica POWSTAŃCÓW nr domu 26 nr lokalu 227 kod pocztowy 31-422 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2008-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 20.05.1992 R. NOTARIUSZ WOJCIECH WALCZAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE2008-06-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-06-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-06-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYC-JĘDRYCHOWSKA2008-06-12 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2008-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 9.900,00 ZŁ2008-06-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-06-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego9900,00 ZŁ2008-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-06-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU2008-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYC-JĘDRYCHOWSKA2008-06-12 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2008-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-06-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSYC2008-06-12 do dziś
2. ImionaADAM2008-06-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-06-12 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 51 Z SPRZEDAŻ CZĘŚCI KOMPUTEROWYCH, W TYM EKSPORT I IMPORT.2008-06-12 do dziś
262 09 Z MONTAŻ KOMPUTERÓW.2008-06-12 do dziś
362 02 Z WDRAŻANIE PROGRAMÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH.2008-06-12 do dziś
446 51 Z SPRZEDAŻ OPROGRAMOWANIA.2008-06-12 do dziś
562 03 Z SZKOLENIE KOMPUTEROWE.2008-06-12 do dziś
695 21 Z SERWIS KOMPUTERÓW I DRUKAREK.2008-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-07-09 do dziś
2data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-07-09 do dziś
3data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-07-09 do dziś
4data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-09 do dziś
5data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
6data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-24 do dziś
7data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-24 do dziś
8data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
9data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082018-07-24 do dziś
10data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-07-24 do dziś
11data złożenia 10.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
12data złożenia 28.12.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-12-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-07-09 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-07-09 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-07-09 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-09 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-24 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-24 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
9OD 01.01.2008 DO 31.12.20082018-07-24 do dziś
10OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-07-24 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2008 DO 31.12.20082018-07-24 do dziś
2OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-07-24 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-24 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-24 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów