DOCTORS4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000303710
Numer REGON: 120661674
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-04-14
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2019-11-19
Sygnatura akt[RDF/182073/19/977]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-04-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 120661674 NIP 67623726312009-07-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOCTORS4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-04-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-04-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2015-11-17 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica AL. POKOJU nr domu 1 kod pocztowy 31-548 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2015-11-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI -AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.02.2008 R., REPERTORIUM NUMER A 1965/2008, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA ZIĘCINĘ Z KANCELARII NOTARIALNEJ SYLWIA MAJERCZAK-NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA-NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE (31-534), PRZY UL. MASARSKIEJ 7/12008-04-14 do dziś
212.12.2011 R., NOTARIUSZ SYLWIA BARUTOWICZ-WIECZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 12089/2011 ZMIANA UST. 6 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2012-02-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-04-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-04-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARBACRUZ ENTERPRISES LIMITED2009-07-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 PLN KAŻDY, W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 PLN2009-07-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-07-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-04-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-04-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2008-04-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACOBSEN2008-04-14 do dziś
2. ImionaTORBEN2008-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-04-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2008-04-14 do dziś
278 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2008-04-14 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-04-14 do dziś
482 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-04-14 do dziś
586 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2012-02-17 do dziś
686 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2012-02-17 do dziś
786 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2012-02-17 do dziś
886 90 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO2012-02-17 do dziś
986 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-02-17 do dziś
1078 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2015-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.12.2009 okres 26.02.2008 -31.05.20092009-12-22 do dziś
2data złożenia 24.01.2011 okres 01.06.2009 -31.05.20102011-01-26 do dziś
3data złożenia 28.12.2011 okres 01.06.2010-31.05.20112012-02-17 do dziś
4data złożenia 04.08.2017 okres OD 01.06.2011 DO 31.05.20122017-10-30 do dziś
5data złożenia 04.08.2017 okres OD 01.06.2012 DO 31.05.20132017-10-30 do dziś
6data złożenia 04.08.2017 okres OD 01.06.2013 DO 31.05.20142017-10-30 do dziś
7data złożenia 04.08.2017 okres OD 01.06.2014 DO 31.05.20152017-10-30 do dziś
8data złożenia 04.08.2017 okres OD 01.06.2015 DO 31.05.20162017-10-30 do dziś
9data złożenia 19.11.2019 okres OD 01.06.2016 DO 31.05.20172019-11-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego126.02.2008 -31.05.20092009-12-22 do dziś
201.06.2009 -31.05.20102011-01-26 do dziś
301.06.2010-31.05.20112012-02-17 do dziś
4OD 01.06.2011 DO 31.05.20122017-10-30 do dziś
5OD 01.06.2012 DO 31.05.20132017-10-30 do dziś
6OD 01.06.2013 DO 31.05.20142017-10-30 do dziś
7OD 01.06.2014 DO 31.05.20152017-10-30 do dziś
8OD 01.06.2015 DO 31.05.20162017-10-30 do dziś
9OD 01.06.2016 DO 31.05.20172019-11-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu126.02.2008 -31.05.20092009-12-22 do dziś
201.06.2009 -31.05.20102011-01-26 do dziś
301.06.2010-31.05.20112012-02-17 do dziś
4OD 01.06.2011 DO 31.05.20122017-10-30 do dziś
5OD 01.06.2012 DO 31.05.20132017-10-30 do dziś
6OD 01.06.2013 DO 31.05.20142017-10-30 do dziś
7OD 01.06.2014 DO 31.05.20152017-10-30 do dziś
8OD 01.06.2015 DO 31.05.20162017-10-30 do dziś
9OD 01.06.2016 DO 31.05.20172019-11-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów