ROBYG MORENOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000303541
Numer REGON: 141358436
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-04-11
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2020-07-15
Sygnatura akt[RDF/225464/20/355]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-04-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaROBYG MORENOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-04-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-04-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AL. RZECZYPOSPOLITEJ nr domu 1 kod pocztowy 02-972 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-02-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI SPORZĄDZONY 18.03.2008 R. PRZEZ NOTARIUSZA -TAMARĘ JOANNĘ ŻURAKOWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ ANNA EWA DAŃKO-ROESLER -NOTARIUSZ I TAMARA JOANNA ŻURAKOWSKA -NOTARIUSZ, SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE REP. A NR 3771/20082008-04-11 do dziś
212.01.2010 R., REP. A NR 388/2010, NOTARIUSZ EWA DAŃKO-ROESLER Z KANCELARII NOTARIALNEJ ANNA EWA DAŃKO-ROESLER -NOTARIUSZ, TAMARA JOANNA ŻURAKOWSKA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, 00-364 WARSZAWA, UL. ORDYNACKA 9; ZMIANA § 7.1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2010-02-24 do dziś
323.09.2015 ROKU, NOTARIUSZ TAMARA JOANNA ŻURAKOWSKA W WARSZAWIE, REP A NR 8471/15, ZMIANA § 2, § 14, § 17, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2015-11-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-04-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-04-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROBYG SPÓŁKA AKCYJNA2016-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1409003532016-02-02 do dziś
4. Numer KRS0000280398 2016-02-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH2016-02-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-02-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-04-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2008-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHARASZ2015-11-03 do dziś
2. ImionaNATALIA2015-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-11-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOBRZYŃSKA2015-11-03 do dziś
2. ImionaJOLANTA WANDA2015-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-11-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-02-16 do dziś
241 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-02-16 do dziś
342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2015-02-16 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2015-02-16 do dziś
564 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2015-02-16 do dziś
664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-02-16 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-02-16 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-02-16 do dziś
968 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-02-16 do dziś
1070 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2015-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2009 okres 18.03.2008 -31.12.20082009-08-20 do dziś
2data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-28 do dziś
3data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-27 do dziś
4data złożenia 17.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-07 do dziś
5data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-02 do dziś
6data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
7data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
8data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
9data złożenia 08.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
10data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
11data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
12data złożenia 15.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-26 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego118.03.2008 -31.12.20082009-08-20 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-07-28 do dziś
301.01.2010-31.12.20102011-07-27 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-08-07 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-08-02 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu118.03.2008 -31.12.20082009-08-20 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-07-28 do dziś
301.01.2010-31.12.20102011-07-27 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-08-07 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-08-02 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów