ENCKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000303405
Numer REGON: 240879762
Numer NIP: 9492076372
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-04-11
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2021-10-13
Sygnatura akt[RDF/350295/21/720]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-04-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 240879762 NIP 94920763722009-09-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENCKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-04-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-04-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2019-03-05 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica UL. STREFOWA nr domu 8 kod pocztowy 42-202 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2019-03-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.03.2008 R., NOTARIUSZ JOLANTA KRÓLAK, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. NOTARIUSZE JOLANTA KRÓLAK MAGDALENA KRÓLAK-POJNAR W CZĘSTOCHOWIE AL. JANA PAWŁA II 76/78, REPERTORIUM A NR 1608/20082008-04-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-04-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-04-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFAITA S.P.A.2019-09-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ2019-09-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-09-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-04-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU2008-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMORETTO2008-05-28 do dziś
2. ImionaARCANGELO2008-07-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-05-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2008-04-11 do dziś
233 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2008-04-11 do dziś
333 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2008-04-11 do dziś
446 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2008-04-11 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2008-04-11 do dziś
682 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2008-04-11 do dziś
733 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2008-04-11 do dziś
828 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.07.2009 okres 11.04.2008 -31.12.20082009-09-21 do dziś
2data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-22 do dziś
3data złożenia 11.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-11-04 do dziś
4data złożenia 12.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-27 do dziś
5data złożenia 17.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-29 do dziś
6data złożenia 07.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-30 do dziś
7data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
8data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
9data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
10data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-30 do dziś
11data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
12data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
13data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego111.04.2008 -31.12.20082009-09-21 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-09-22 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-11-04 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-04-27 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-05-29 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-30 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-30 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu111.04.2008 -31.12.20082009-09-21 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-09-22 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-11-04 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-04-27 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-05-29 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-30 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-30 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów