ASTER7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000303250
Numer REGON: 300798224
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-04-11
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-07-21
Sygnatura akt[RDF/227313/20/76]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-04-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTER7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-04-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-04-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat WRZESIŃSKI gmina WRZEŚNIA miejscowość WRZEŚNIA2008-04-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WRZEŚNIA ulica GNIEŹNIEŃSKA nr domu 26 kod pocztowy 62-300 poczta WRZEŚNIA kraj POLSKA 2008-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.03.2008 R. KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA IRENA BARANOWSKA & GRZEGORZ BARANOWSKI, 62-300 WRZEŚNIA UL. KOŚCIELNA 12 A, REP. A NR 3090/2008.2008-04-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-04-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-04-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIECZOREK2008-04-11 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2008-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały97 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.500,00 ZŁOTYCH2008-04-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-04-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-04-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2008-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIN2019-09-30 do dziś
2. ImionaRENATA EWA2019-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-10-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWIECZOREK2014-12-31 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2014-12-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-12-31 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2014-12-31 do dziś
21. NazwiskoWIECZOREK2014-12-31 do dziś
2. ImionaROBERT ADAM2014-12-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-12-31 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2014-12-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2008-04-11 do dziś
243 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2008-04-11 do dziś
343 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2008-04-11 do dziś
464 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-04-11 do dziś
566 1 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-04-11 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-04-11 do dziś
768 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2008-04-11 do dziś
882 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2008-04-11 do dziś
941 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.02.2009 okres 13.03.2008 -31.12.20082009-03-03 do dziś
2data złożenia 18.02.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-02-25 do dziś
3data złożenia 21.02.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-03-17 do dziś
4data złożenia 20.02.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-03-26 do dziś
5data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-30 do dziś
6data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
7data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
8data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
9data złożenia 17.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-05 do dziś
10data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-25 do dziś
11data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
12data złożenia 21.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-21 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego113.03.2008 -31.12.20082009-03-03 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-02-25 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-03-17 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-03-26 do dziś
501.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-30 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-05 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-25 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu113.03.2008 -31.12.20082009-03-03 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-02-25 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-03-17 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-03-26 do dziś
501.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-30 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-05 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów