KONTIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000303230
Numer REGON: 200187541
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-04-10
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2014-07-30
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/37030/14/494]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-04-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKONTIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-04-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-01-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica KUBICKIEGO nr domu 19 nr lokalu 24 kod pocztowy 02-954 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.01.2008 R. PRZED NOTARIUSZEM BEATĄ OTKAŁĄ W WARSZAWIE, REP. A NR 336/2008 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-04-10 do dziś
205.05.2009 R. W KN BEATY OTKAŁA W WARSZAWIE, REP. A NR 3856/2009 ZMIENIONO § 3 UST. 12009-06-15 do dziś
305.03.2010 R., REP. A NR 2628/2010, NOTARIUSZ BEATA OTKAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. ŁUCKIEJ 2/4/6 LOK. 35; ZMIENIONO § 3 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2010-04-08 do dziś
409.11.2011 R. REPERTORIUM A NR 13195/2011 NOTARIUSZ BEATA OTKAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA JOLANTA GARDOCKA NOTARIUSZ BEATA OTKAŁA NOTARIUSZ W WARSZAWIE ZMIENIONO § 3 UST. 12012-01-16 do dziś
5AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 8723/2013 Z DNIA 29 LIPCA 2013 ROKU SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ BEATY OTKAŁA - NOTARIUSZA W WARSZAWIE UL. ŁUCKA 2/4/6 ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI2013-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-04-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-04-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERWIŃSKI2013-09-30 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2013-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00ZŁ2013-09-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-09-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-04-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-04-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2008-04-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERWIŃSKI2013-04-19 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2013-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-04-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2008-04-10 do dziś
252 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2008-04-10 do dziś
355 ZAKWATEROWANIE2008-04-10 do dziś
456 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2008-04-10 do dziś
558 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2008-04-10 do dziś
659 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2008-04-10 do dziś
761 TELEKOMUNIKACJA2008-04-10 do dziś
862 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2008-04-10 do dziś
963 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2008-04-10 do dziś
1066 2 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2008-04-10 do dziś
1168 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2008-04-10 do dziś
1218 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2008-04-10 do dziś
1369 2 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2008-04-10 do dziś
1470 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2008-04-10 do dziś
1571 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-04-10 do dziś
1672 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2008-04-10 do dziś
1773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-04-10 do dziś
1874 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2008-04-10 do dziś
1977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2008-04-10 do dziś
2078 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2008-04-10 do dziś
2179 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2008-04-10 do dziś
2281 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2008-04-10 do dziś
2333 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2008-04-10 do dziś
2482 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2008-04-10 do dziś
2585 EDUKACJA2008-04-10 do dziś
2690 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2008-04-10 do dziś
2791 0 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ2008-04-10 do dziś
2893 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2008-04-10 do dziś
2994 1 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH, PRACODAWCÓW ORAZ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH2008-04-10 do dziś
3094 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-04-10 do dziś
3195 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2008-04-10 do dziś
3296 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2008-04-10 do dziś
3341 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-04-10 do dziś
3443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2008-04-10 do dziś
3545 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2008-04-10 do dziś
3646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-04-10 do dziś
3747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-04-10 do dziś
3849 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2008-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.06.2009 okres 07.05.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-15 do dziś
2data złożenia 01.04.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-04-08 do dziś
3data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-27 do dziś
4data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-30 do dziś
5data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego107.05.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-15 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-04-08 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-08-27 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-07-30 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu107.05.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-15 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-04-08 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-08-27 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-07-30 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów