INSTYTUT ZDROWYCH STYLÓW ŻYCIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000303139
Numer REGON: 220586107
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-04-04
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2018-01-30
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/18800/17/405]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-04-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT ZDROWYCH STYLÓW ŻYCIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-04-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-04-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2008-04-04 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica 10 LUTEGO nr domu 7 kod pocztowy 81-366 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2008-04-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126 MARZEC 2008 R., NOTARIUSZ JADWIGA ORENOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SOPOCIE, REPERTORIUM A NR 591/2008.2008-04-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-04-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-04-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAS2013-02-05 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2013-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.000,00 ZŁ2013-02-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-02-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-04-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.2008-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy1A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO.2008-04-04 do dziś
2M DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA.2008-04-04 do dziś
3N DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA.2008-04-04 do dziś
4P EDUKACJA.2008-04-04 do dziś
5Q OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA.2008-04-04 do dziś
6R DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ2008-04-04 do dziś
7S POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2008-04-04 do dziś
8C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE.2008-04-04 do dziś
9F BUDOWNICTWO.2008-04-04 do dziś
10G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE.2008-04-04 do dziś
11H TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA.2008-04-04 do dziś
12I DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI.2008-04-04 do dziś
13J INFORMACJA I KOMUNIKACJA.2008-04-04 do dziś
14K DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA.2008-04-04 do dziś
15L DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI.2008-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2009 okres 20.04.2008 -31.12.20082009-07-23 do dziś
2data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2009 31.12.20092010-08-26 do dziś
3data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-19 do dziś
4data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
5data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-21 do dziś
6data złożenia 23.03.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-05 do dziś
7data złożenia 28.01.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-24 do dziś
8data złożenia 28.01.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-02-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120.04.2008 -31.12.20082009-07-23 do dziś
201.01.2009 31.12.20092010-08-26 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-08-19 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-08-21 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-05 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-24 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-02-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120.04.2008 -31.12.20082009-07-23 do dziś
201.01.2009 31.12.20092010-08-26 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-08-19 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-08-21 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-05 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-24 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-02-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów