ENERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000302888
Numer REGON: 300786818
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-04-02
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-12-13
Sygnatura akt[RDF/364001/21/478]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-04-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3007868182008-04-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-04-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-04-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-04-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat PILSKI gmina PIŁA miejscowość PIŁA2008-04-02 do dziś
2. Adresmiejscowość PIŁA ulica POZNAŃSKA nr domu 58 kod pocztowy 64-920 poczta PIŁA kraj POLSKA 2008-04-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.02.2008 R., ASESOR NOTARIALNY MAGDALENA WADOWSKA-WACHOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W PILE, REP. A NR 5737/2008.2008-04-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-04-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-04-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONIECZNY2008-04-02 do dziś
2. ImionaPIOTR2008-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2008-04-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-04-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPYCHAŁA2010-10-11 do dziś
2. ImionaJOANNA DONATA2008-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2008-04-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-04-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-04-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-04-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2008-04-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONIECZNY2008-04-02 do dziś
2. ImionaPIOTR2008-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-04-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-04-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPYCHAŁA2010-10-11 do dziś
2. ImionaJOANNA DONATA2008-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-04-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-04-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2008-04-02 do dziś
242 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2008-04-02 do dziś
342 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2008-04-02 do dziś
442 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2008-04-02 do dziś
542 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2008-04-02 do dziś
642 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-04-02 do dziś
743 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2008-04-02 do dziś
843 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2008-04-02 do dziś
943 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2008-04-02 do dziś
1043 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2008-04-02 do dziś
1143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2008-04-02 do dziś
1235 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2008-04-02 do dziś
1343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2008-04-02 do dziś
1443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2008-04-02 do dziś
1543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-04-02 do dziś
1635 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2008-04-02 do dziś
1735 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2008-04-02 do dziś
1835 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2008-04-02 do dziś
1941 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-04-02 do dziś
2041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-04-02 do dziś
2142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2008-04-02 do dziś
2242 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2008-04-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.02.2010 okres 18.02.2008 R. -31.12.2008 R.2010-03-02 do dziś
2data złożenia 27.09.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-11 do dziś
3data złożenia 24.04.2012 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-05-18 do dziś
4data złożenia 10.03.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-03-25 do dziś
5data złożenia 10.03.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-03-25 do dziś
6data złożenia 10.03.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-25 do dziś
7data złożenia 29.04.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-08 do dziś
8data złożenia 09.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
9data złożenia 28.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
10data złożenia 14.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-14 do dziś
11data złożenia 22.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-22 do dziś
12data złożenia 13.12.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-13 do dziś
13data złożenia 13.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego118.02.2008 R. -31.12.2008 R.2010-03-02 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-11 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-05-18 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-03-25 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-03-25 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-25 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-08 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-14 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-22 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-13 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu118.02.2008 R. -31.12.2008 R.2010-03-02 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-11 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-05-18 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-03-25 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-03-25 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-25 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-08 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów