„BUSINESS SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

Stan na dzień 2021-04-22 godz. 13:27:08
Numer KRS: 0000302867
Numer REGON: 020727347
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-04-11
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-01-13
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/41078/20/556]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-04-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020727347 NIP 89519098952008-10-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUSINESS SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”2008-04-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-04-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-06-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica AL. LUDOMIRA RÓŻYCKIEGO nr domu 1C nr lokalu 25A kod pocztowy 51-608 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2017-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.03.2008 R., REP. A NR 2962/2008, NOTARIUSZ WALDEMAR DAWIDOWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY RUSKIEJ 61; AKT ZAWIĄZANIA SPÓŁKI2008-04-11 do dziś
226.06.2008 R. REP. A NR 6536/2008, NOTARIUSZ WALDEMAR DAWIDOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ NR 66; PAR. 3; PAR. 4 UST. 52008-10-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-04-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-04-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONOPKA2008-04-11 do dziś
2. ImionaKAMILA AGNIESZKA2008-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały807 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 403.500 ZŁ (CZTERYSTA TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH, W TYM 716 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 358.000 ZŁ (TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH) WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z LESŁAWEM HNATEM.2008-10-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-04-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHNAT2008-04-11 do dziś
2. ImionaLESŁAW ANDRZEJ2008-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)2008-04-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-04-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego408000,00 ZŁ2008-10-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1358000,00 ZŁ2008-10-27 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-04-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuA) W RAZIE USTALENIA ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA -JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU B) W RAZIE USTALENIA ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ OSÓB -WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2008-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHNAT2008-04-11 do dziś
2. ImionaLESŁAW ANDRZEJ2008-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-04-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKONOPKA2008-10-27 do dziś
2. ImionaKAMILA AGNIESZKA2008-10-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-10-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2008-10-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2008-04-11 do dziś
247 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-04-11 do dziś
347 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-04-11 do dziś
461 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2008-04-11 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-04-11 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-04-11 do dziś
782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-04-11 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-04-11 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.11.2013 okres 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2014-01-28 do dziś
2data złożenia 25.11.2013 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2014-01-28 do dziś
3data złożenia 25.11.2013 okres 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2014-01-28 do dziś
4data złożenia 25.11.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2014-01-28 do dziś
5data złożenia 09.02.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-10-22 do dziś
6data złożenia 09.02.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-22 do dziś
7data złożenia 09.02.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-22 do dziś
8data złożenia 08.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-05 do dziś
9data złożenia 26.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-26 do dziś
10data złożenia 16.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
11data złożenia 16.07.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2014-01-28 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2014-01-28 do dziś
301.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2014-01-28 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2014-01-28 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-10-22 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-22 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-22 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-05 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2014-01-28 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2014-01-28 do dziś
301.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2014-01-28 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2014-01-28 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-10-22 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-22 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-22 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-05 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów