ANDRZEJ JERZY WIŚNIEWSKI BEATA BRZOZOWSKA MAGDALENA MICHALSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000302845
Numer REGON: 141384853
Numer NIP: 7582260204
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-04-09
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2023-07-06
Sygnatura akt[RDF/524709/23/867]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2008-04-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaANDRZEJ JERZY WIŚNIEWSKI BEATA BRZOZOWSKA MAGDALENA MICHALSKA SPÓŁKA JAWNA2014-11-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-04-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OSTROŁĘKA gmina OSTROŁĘKA miejscowość OSTROŁĘKA2018-04-10 do dziś
2. Adresmiejscowość OSTROŁĘKA ulica UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA „NILA” nr domu 12 nr lokalu 43 kod pocztowy 07-410 poczta OSTROŁĘKA kraj POLSKA 2018-04-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120 MARCA 2008 ROKU.2008-04-09 do dziś
218.04.2008 R. -ZMIANA PAR. 2 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2008-04-30 do dziś
32.09.2014 ROKU ZMIANA: PAR. 2 UST. 1 I PAR. 3 UST. 22014-11-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-04-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKI2008-04-09 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JERZY2008-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-04-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-04-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-04-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-04-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZOZOWSKA2014-11-14 do dziś
2. ImionaBEATA2008-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-11-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2014-11-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2014-11-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-11-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKA2008-04-09 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2008-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-04-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-04-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-04-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-04-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-04-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2008-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKI2008-04-09 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JERZY2008-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZOZOWSKA2014-11-14 do dziś
2. ImionaBEATA2008-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKA2008-04-09 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2008-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2008-04-09 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-04-09 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-04-09 do dziś
447 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-15 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-15 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-02-15 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-10 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-10 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów