SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA JANÓWEK

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000302791
Numer REGON: 141376196
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-03-31
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-07-25
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/16462/22/573]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2008-03-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141376196 NIP 12311447802011-08-19 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA JANÓWEK2008-03-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-03-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina TARCZYN miejscowość JANÓWEK2008-03-31 do dziś
2. Adresmiejscowość JANÓWEK ulica SŁONECZNA nr domu 25 nr lokalu 9 kod pocztowy 05-555 poczta TARCZYN kraj POLSKA 2008-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu129 WRZEŚNIA 2007 R.2008-03-31 do dziś
231.05.2014 R. ZMIANA PAR. 20 STATUTU2014-08-08 do dziś
308.06.2018 R. - UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU.2018-11-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2008-03-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2008-03-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania podmiotuPODZIAŁ MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „SEGMENT” POLEGAJĄCY NA ODŁĄCZENIU OSIEDLA W MIEJSCOWOŚCI JANÓWEK GMINA TARCZYN. UCHWAŁA NR 2/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW MSM „SEGMENT” Z DNIA 26.09.2007 R.2008-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółdzielnia
11. NazwaMIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SEGMENT”2008-03-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2008-03-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000098339 2008-03-31 do dziś
5. Numer REGON0009833622008-03-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-03-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIE SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2018-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSPOCIŃSKI2014-08-08 do dziś
2. ImionaTOMASZ2014-08-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-08-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES ZARZĄDU2014-08-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-08-08 do dziś
21. NazwiskoBIERNAT2014-08-08 do dziś
2. ImionaWALDEMAR PIOTR2014-08-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-08-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-08-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2008-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFEDORCZYK2022-07-25 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2022-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZOZOWSKI2022-07-25 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2022-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIORUN2017-10-26 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2017-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy190 04 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, OŚWIATOWEJ I KULTURALNEJ NA RZECZ CZŁONKÓW I ICH ŚRODOWISKA2008-03-31 do dziś
268 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI BĘDĄCYMI WŁASNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI, NIEZALEŻNIE OD ICH RODZAJU I PRZEZNACZENIA, A TAKŻE NIERUCHOMOŚCIAMI WYODRĘBNIONYMI, KTÓRYCH WŁASNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY NABYLI CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI2018-11-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI MIENIA SPÓŁDZIELNI ANI JEJ CZŁONKÓW NA PODSTAWIE UMÓW ZAWARTYCH Z WŁAŚCICIELAMI/ WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI/ TYCH NIERUCHOMOŚCI2018-11-27 do dziś
243 99 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ2018-11-27 do dziś
343 99 PROWADZENIE INNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ BEZPOŚREDNIO Z REALIZACJĄ CELU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI2018-11-27 do dziś
441 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW2018-11-27 do dziś
541 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU SPRZEDAŻY LUB WYNAJMOWANIA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU - W RAMACH DZIAŁALNOŚCI DEWELOPERSKIEJ2018-11-27 do dziś
668 20 Z NABYWANIE POTRZEBNYCH TERENÓW NA WŁASNOŚĆ LUB W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE2018-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.08.2011 okres 2010 R.2011-08-19 do dziś
2data złożenia 20.06.2012 okres 2011 ROK2012-06-29 do dziś
3data złożenia 06.11.2012 okres 20092012-11-14 do dziś
4data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-12 do dziś
5data złożenia 15.05.2014 okres OD 01.04.2008 DO 31.12.20082014-07-14 do dziś
6data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 01.01.20132014-08-08 do dziś
7data złożenia 21.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
8data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
9data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-26 do dziś
10data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
11data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
12data złożenia 26.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-26 do dziś
13data złożenia 22.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
14data złożenia 06.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12010 R.2011-08-19 do dziś
22011 ROK2012-06-29 do dziś
320092012-11-14 do dziś
401.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-12 do dziś
5OD 01.04.2008 DO 31.12.20082014-07-14 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 01.01.20132014-08-08 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-26 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-06 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-06 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12010 R.2011-08-19 do dziś
22011 ROK2012-06-29 do dziś
320092012-11-14 do dziś
401.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-12 do dziś
5OD 01.04.2008 DO 31.12.20082014-07-14 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 01.01.20132014-08-08 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-26 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-26 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów