„HIGH MEDICAL CARE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000302366
Numer REGON: 141378580
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-04-29
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2021-03-04
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/9893/21/544]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-04-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015811310 NIP 52134902492008-09-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HIGH MEDICAL CARE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-04-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-04-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-06-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. BARTYCKA nr domu 24/26 nr lokalu 30A kod pocztowy 00-716 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-03-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 6 MARCA 2008 R., REPERTORIUM A NR 493/2008, PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA MACIEJKO, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, UL. PUŁAWSKA 142008-04-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-04-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-04-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„WYCHOWAŃSKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0158113102008-04-29 do dziś
4. Numer KRS0000215028 2008-04-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2008-04-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-04-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARUSZA2008-04-29 do dziś
2. ImionaWOJCIECH BRONISŁAW2008-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2008-04-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-04-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-04-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, TO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE, SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, TO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ, SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA I PODPISUJĄ W IMIENIU SPÓŁKI WSPÓŁDZIAŁAJĄCY ZE SOBĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. POWYŻSZE NIE UCHYBIA MOŻLIWOŚCI USTANOWIENIA PROKURY ODDZIELNEJ (SAMOISTNEJ) DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2008-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARUSZA2008-04-29 do dziś
2. ImionaWOJCIECH BRONISŁAW2008-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-04-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2008-04-29 do dziś
286 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2008-04-29 do dziś
386 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2008-04-29 do dziś
486 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-04-29 do dziś
547 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-04-29 do dziś
647 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-04-29 do dziś
785 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2008-04-29 do dziś
886 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2008-04-29 do dziś
986 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2008-04-29 do dziś
1086 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2021-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów