OMEGA PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000302351
Numer REGON: 340400785
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-03-26
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2020-10-12
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/32250/20/972]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-03-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 340400875 NIP 96712804742009-05-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaOMEGA PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-04-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-03-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-12-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica WYB. JULIUSZA SŁOWACKIEGO nr domu 12-14 kod pocztowy 50-411 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2017-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY UMOWA SPÓŁKI Z O. O. SPORZĄDZONY W DNIU 11.01.2008 PRZED NOTARIUSZEM CZESŁAWEM, KAZIMIERZEM PAUTEREM W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, RYNEK 30, REP. A NR 208/2008, AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 6.03.2008 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA CZESŁAWA KAZIMIERZA PAUTERA W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, RYNEK 30 (REP A NR 1305/2008) ZMIENIONO PARAGRAF 6 UMOWY SPÓŁKI2008-03-26 do dziś
226.01.2009, REP. A NR 80/2009, PRZED NOTARIUSZEM RADOSŁAWEM PAUTEREM, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 30. ZMIENIONO § 3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2009-05-07 do dziś
328.12.2009 R., REPERTORIUM A NR 2579/2009, NOTARIUSZ RADOSŁAW PAUTER, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU; ZMIENIONO: § 2, § 6 UMOWY; USTALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY.2010-04-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-03-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-03-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOTWIASKA2010-04-26 do dziś
2. ImionaPIOTR ALOJZY2010-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2010-04-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-04-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-03-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW WYPADKU POWOŁANIA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU, CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ ILOŚCI CZŁONKÓW: SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2008-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOTWIASKA2010-04-26 do dziś
2. ImionaPIOTR ALOJZY2010-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-04-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2010-04-26 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-04-26 do dziś
364 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2010-04-26 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-04-26 do dziś
574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-04-26 do dziś
670 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2010-04-26 do dziś
755 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-04-26 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-04-26 do dziś
982 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2010-04-26 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2009 okres 2008 R.2009-08-17 do dziś
2data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-09 do dziś
3data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-08-09 do dziś
4data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-30 do dziś
5data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-08-09 do dziś
6data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
7data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
8data złożenia 08.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-14 do dziś
9data złożenia 03.01.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-03 do dziś
10data złożenia 03.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-03 do dziś
11data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
12data złożenia 26.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12008 R.2009-08-17 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-09 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-08-09 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-30 do dziś
501.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-08-09 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-14 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-03 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-03 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12008 R.2009-08-17 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-09 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-08-09 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-30 do dziś
501.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-08-09 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-14 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-03 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-03 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów