FAYAT BOMAG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000301903
Numer REGON: 141386929
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-03-19
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-08-31
Sygnatura akt[RDF/417111/22/227]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-03-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141386929 NIP 52524241622008-08-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFAYAT BOMAG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-11-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-03-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-08-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica SZYSZKOWA nr domu 52 kod pocztowy 02-285 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2008-12-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.01.2008 R. REPERTORIUM A NR 2967/2008 ASESOR NOTARIALNY MARTA PILECKA-BŁASZCZAK ZASTĘPCA PAWŁA BŁASZCZAKA NOTARIUSZA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ BŁASZCZAK NOTARIUSZ ROBERT BŁASZCZAK NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA PRZY UL. DŁUGIEJ 31, 00-238 WARSZAWA2008-03-19 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.09.2010 R., REP. A NR 5603/2010, MAGDALENA DĄBROWSKA, NOTARIUSZ W WARSZAWIE PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ALEI NIEPODLEGŁOŚCI NUMER 245 LOKAL 103, ZMIENIONO ART. 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2010-11-19 do dziś
306.06.2012 R. - MAGDALENA DĄBROWSKA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 3868/2012 - ZMIENIONO ART. 6, ART. 9 UST. 3, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2012-08-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-03-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-03-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFAYAT BOMAG GMBH & CO. UNTERNEHMENSFÜHRUNGS KG.2008-03-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały8700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.350.000 ZŁOTYCH2012-08-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-03-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego4350000,00 ZŁ2012-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-03-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2008-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUNKER2018-12-04 do dziś
2. ImionaRALF2018-12-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-12-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-12-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2013-04-09 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW ADAM2013-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-04-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2008-03-19 do dziś
278 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2008-03-19 do dziś
352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2008-03-19 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-03-19 do dziś
571 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2008-03-19 do dziś
671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-03-19 do dziś
777 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2008-03-19 do dziś
877 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-03-19 do dziś
942 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2008-03-19 do dziś
1046 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2018-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.09.2011 okres ROK 20102011-09-27 do dziś
2data złożenia 16.09.2013 okres 01.10.2011 - 30.09.20122013-10-01 do dziś
3data złożenia 20.03.2015 okres OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-04-23 do dziś
4data złożenia 08.04.2016 okres OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-04-20 do dziś
5data złożenia 31.03.2017 okres OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-04-11 do dziś
6data złożenia 21.10.2019 okres OD 01.10.2016 DO 30.09.20172019-10-21 do dziś
7data złożenia 13.12.2019 okres OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-12-13 do dziś
8data złożenia 11.03.2021 okres OD 01.10.2018 DO 30.09.20192021-03-11 do dziś
9data złożenia 31.08.2022 okres OD 01.10.2019 DO 30.09.20202022-08-31 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-04-23 do dziś
2OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-04-20 do dziś
3OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-04-11 do dziś
4OD 01.10.2016 DO 30.09.20172019-10-21 do dziś
5OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-12-13 do dziś
6OD 01.10.2018 DO 30.09.20192021-03-11 do dziś
7OD 01.10.2019 DO 30.09.20202022-08-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20102011-09-27 do dziś
201.10.2011 - 30.09.20122013-10-01 do dziś
3OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-04-23 do dziś
4OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-04-20 do dziś
5OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-04-11 do dziś
6OD 01.10.2018 DO 30.09.20192021-03-11 do dziś
7OD 01.10.2019 DO 30.09.20202022-08-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK 20102011-09-27 do dziś
201.10.2011 - 30.09.20122013-10-01 do dziś
3OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-04-23 do dziś
4OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-04-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów