„TANZI ZBIGNIEW I WANDA WAWER” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000301828
Numer REGON: 012736737
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-03-18
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2021-05-27
Sygnatura akt[RDF/293988/21/274]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2008-03-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 012736737 NIP 12505078062008-03-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„TANZI ZBIGNIEW I WANDA WAWER” SPÓŁKA JAWNA.2008-03-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-03-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina KOBYŁKA miejscowość KOBYŁKA2008-03-18 do dziś
2. Adresmiejscowość KOBYŁKA ulica UL. WYGONOWA nr domu 22 kod pocztowy 05-230 poczta KOBYŁKA kraj POLSKA 2020-08-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.02.2008 UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2008-03-18 do dziś
227.07.2020 R. PKT 1 I 2 UMOWY § 32020-08-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-03-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2008-03-18 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W OPARCIU O UCHWAŁĘ NR 1 (W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H.), PODJĘTĄ W DNIU 15.02.2008 ROKU NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ „TANZI” ZBIGNIEW WAWER I WANDA WAWER. WSPÓLNIK ZBIGNIEW WAWER PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ POD NAZWĄ „TANZI” S.C., POD NR 733 W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA ORAZ WSPÓLNIK WANDA WAWER PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ POD NAZWĄ „TANZI” S.C., POD NR 4500 W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA2008-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAWER2008-03-18 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2008-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-03-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-03-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-03-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-03-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAWER2008-03-18 do dziś
2. ImionaWANDA ZOFIA2008-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-03-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-03-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-03-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-03-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-03-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2008-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAWER2008-03-18 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2008-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAWER2008-03-18 do dziś
2. ImionaWANDA ZOFIA2008-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2008-03-18 do dziś
277 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-03-18 do dziś
322 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2008-03-18 do dziś
425 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-03-18 do dziś
533 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2008-03-18 do dziś
633 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2008-03-18 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2008-03-18 do dziś
828 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-08-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy131 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2020-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.01.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-03-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-03-09 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-03-09 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-27 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów